Aidat Tahsilatı ve Vezne İşlemlerinin Yürütüldüğü Birim


Sorumluluk Alanı

Kurumun tabii olduğu 5174 sayılı TOBB Kanunu mali hükümleri ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin eksiksiz tatbikinin yanında Genel Sekreter tarafından yapılan görevlendirmeler.

Görev ve Yetkileri

Muhasebeci aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

Muhasebeci tüm çalışmalarda Genel Sekretere karşı sorumludur.

Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak Odanın varlık borç ve alacak durumlarını ve değişikliklerin tespitini, değerlendirilmesini ve neticelerinin belirtilmesini sağlayacak esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutmak.

Odaya kayıtlı üyelerin aidatlarının belge ve tescil ücretlerinin muntazam bir şekilde tahsilini sağlamak, zamanında tahsil olmayanları takip etmek, temerrüt edenlerin listelerini her yıl Genel Sekreterliğin oluru ile Yönetim Kuruluna sunarak verilecek karara göre işlem yapmak ve tahsili imkansız hale gelmiş alacakların 5174 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince Meclis kararını ilan etmek.

Odanın tüm alacak ve haklarını takip ve bunların tahsili işlerini yürütmek.

Aylık yıllık mizanlarla bilanço ve bütçe taslağını hazırlamak, tahsisatı biten veya bitmek üzere olan fasılları Genel Sekreterin oluru ile Yönetim Kuruluna sunmak ve maddelere yapılacak aktarma tekliflerini Genel Sekreterliğe bildirmek.

Oda masraflarını mevzuat ve bu yönetmelik hükümler ile itaya yetkililerin emirleri dahilinde ödemek üzere fişlerini tanzim ve tüm ödemelerin sarf belgelerini tetkike hazır şekilde saklamak.

Oda gelir, giderlerini ayrı hesapta takip etmek; sene sonu bakiyesinin hesabını almak.

Personelin sigorta ve emekli sandığı ile ilgili muamelelerini yürütmek.

Personelin maaşları / ücretleri ile bu yönergede verilmiş ve özlük haklarından doğan sosyal yardımlarına ait bordrolarını tahakkuk ettirmek ve istihkakları tediye etmek, ödemeleri yapmak.

Oda Meclisinin belirlediği harcıraha göre harcırah tahakkuk ettirmek, tediye etmek, ödemeleri yapmak.

Bina, tesisat ve demirbaşların muhafazası, bakım ve onarımı için her bütçe döneminde munzam tedbirleri nakdi ve kaydı olarak ikmalinde bulundurmak, demirbaş kayıt defterini tutmak, demirbaşlarını numaralayıp listelerini muhafaza etmek, kayıttan düşürülecekler için Genel Sekreterliğin onayını alarak gerekli işlemleri yapmak.

Her ihtiyaçtan evvel servislerin kırtasiye, matbu evrak, yakacak, yakıt vs... ihtiyaçlar için nakdi ikmali hazır tutmak ve Genel Sekreterliği önceden raporla uyarmak ve alınacak emirle gereğini yerine getirmek.

Sayman Üyeye mahsup fişlerini imzalatmak.

Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile Yönetim Kurulu veya Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak..

Birim Personeli

  • Merve KARAKAŞ Muhasebe ve Vezne Sorumlusu (256) 315-9315 / Dahili: 144 merve@naztic.org.tr
  • ÖZLEM KOPARIR Muhasebe ve Vezne Memuru (256) 315-9315 / Dahili: - -