Tüm Birimlerin İşleyişinden ve Görevlerin Yürütülmesinden Sorumlu Birim


Genel Sekreter

Sorumluluk Alanı

Kurumun tabii olduğu Yasa ve Yönetmeliklerin tatbiki, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Odaların yetki ve görev alanına aldığı hizmetlerin yerine getirilmesinin sağlanması, Kurumun TSE-EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin takibi ile Yönetim Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeler.

Görev ve Yetkileri:

Genel Sekreter aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir. 

 • Genel Sekreter tüm çalışmalarda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 • Genel Sekreter, Türk Ticaret Kanunu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ve bağlı Yönetmelikleri ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Odaların yetki ve sorumluluk alanı içinde sayılan her türlü iş ve faaliyetin tam olarak uygulanmasını sağlar, gerekli önlemleri alır yada aldırır. 
 • Kalite Yönetim Sisteminin tam olarak uygulanmasından ve iyileştirilmesinden sorumludur.
 • Genel sekreter Oda hizmetlerinin iyileştirilmesi, devamlılığının sağlanması amacıyla gerekli gördüğü hususlarda Yönetim Kuruluna Rapor verir, bilgilendirme yapar.
 • Oda personelinin disiplin ve sicil amiridir.
 • Genel sekreter, meclis ile yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, odanın iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir, 
 • Oda personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarını denetler.
 • Yönetim kurulu veya başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir,
 • Kurumun “Performans Yönetimi”nden sorumlu sicil amiridir, (Bakınız: “Nazilli Ticaret Odası İç Yönerge Yönetmeliği Madde 111 – 112” ve “TOBB Personel Sicil Yönetmeliği Madde12 – 13”)
 • Kurumun “Basın, İletişim ve Halkla İlişkiler” yöneticisidir.

Genel Sekreter Yardımcısı

Sorumluluk Alanı

Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterce yapılan görevlendirmeler.

Görev ve Yetkileri

Genel Sekreter Yardımcısı aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir. 

 • Tüm çalışmalarında Genel Sekretere karşı sorumludur.
 • Genel Sekreter Yardımcısı kendisine verilen görevler ya da devredilen yetkiler dahilinde Oda hizmetlerinin kesintisiz ve şikayete mahal vermeyecek şekilde sürdürülmesini sağlar. 
 • KYS Eğitim Süreci ile ilgili her türlü faaliyetin kayıtlarını tutar.
 • Odanın iç hizmet birimlerinde tespit ettiği aksaklık ya da hataları Genel Sekretere rapor eder, bildirir. 
 • Yönetim Kurulu ya da Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirir.

Birim Personeli

 • Osman ÜMÜTLÜ Genel Sekreter (Vekaleten) (256) 315-9315 / Dahili: 126 osmanumutlu@naztic.org.tr
 • Hacer AĞAR Genel Sekreter Yardımcısı ve Özel Kalem (256) 315-9315 / Dahili: 112 hacer.agar@naztic.org.tr