Üye Belge İşlemleri, Evrak Kayıt, Kapasite Raporu ve İş Makinesi Tescil İşlemlerinin Yürütüldüğü Birim


Sorumluluk Alanı

Kurumun tabii olduğu 5174 sayılı TOBB Kanunu ile Muamelat Yönetmeliğinin eksiksiz tatbikinin yanında Genel Sekreterce yapılan görevlendirmeler.

Görev ve Yetkileri

 • Personel tüm çalışmalarda Genel Sekretere karşı sorumludur
 • Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Oda üyelerinin işlemlerini yürütmek
 • Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin durumlarındaki değişiklikleri takip ve tespit ederek usulüne göre defterlere işlemek
 • Organ toplantılarının tutanaklarını düzenlemek, alınan kararları ve bu kararlara ait defterleri mevzuata göre düzenlemek usulüne göre yazılmasını sağlamak
 • Genel Sekreterliğin emir ve talimatlarını ilgili birimlere intikal ettirmek, gereğinin yapılıp yapılmadığını izlemek ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek
 • Odaya gelen ve giden evrakın kaydına ilişkin giriş – çıkış defterini tutmak, ilgili yerlere dağıtımını yapmak ve arşivlenmesini sağlamak
 • Odaya gelen kitap – gazete – dergi vs. yayınları Genel Sekreterin talimatına uygun olarak saklamak, ilgili birimlere iletmek
 • Adresinde bulunamayan üyelerin adreslerinin araştırılarak tespit edilmesini sağlamak
 • Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak
 • Yönetim Kurulunun alacağı karar çerçevesinde verilecek hizmetleri yerine getirmek
 • Ticari ve sınai eşya vasıf ve numunelerine ait belgeleri düzenlemek
 • Fire ve zayiatların tespit edilmesini sağlamak
 • İş makinelerinin tescil işlemlerini yürütmek
 • Menşe Şahadetnamesi, ATR, EUR-1 Belgelerini tanzim etmek
 • İthalat ve ihracat işlemlerini yürütmek
 • Oda sicil dosyalarının tanzimini yapmak, üyelerin durum değişikliği, kayıt yada terk işlemleri ile ilgili dilekçe ve sair evraklarını takip ve dosyalara eklenmesini sağlamak    
 • Talep edilmesi halinde üyelere ait Kayıt sureti, Faaliyet Belgesi vb… tanzim etmek
 • Üyelerin gruplandırılması, derecelendirilmesi için her türlü hazırlıkları tamamlamak, bu konuda Yönetim Kurulunca alınan kararlara göre gerekli işlemleri yapmak
 • Üyelerin talep edeceği belgeleri hazırlamak
 • Yönetim Kurulu yada Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görev ve talimatları yerine getirmek

Birim Personeli

 • Cihan Çelik Oda Sicil Memuru (256) 315-9315 / Dahili: 118 cihan@naztic.org.tr
 • Emre YÖRÜKOĞLU Oda Sicil Personeli (256) 315-9315 / Dahili: 118 emre@naztic.org.tr
 • YASİN PAYTAR Bilgi İşlem Sorumlusu (256) 315-9315 / Dahili: - -