ISO 9000 ve TOBB Akreditasyon Kapsamında Hizmet Kalitesi Artırımı ve Takibinin Yapıldığı Birim


Kalite Yönetim ve Akreditasyon


Görev Tanımı         : Akreditasyon Sistemi ve KYS Temsilcisi 

Sorumlu Olduğu Birim : Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter

Vekalet İlişkisi : Yatırım Destek Sorumlusu


  Görev ve Sorumluluklar


1. Odamızın Kalite Yönetim Sistemi’nin, ISO 9001 uluslararası kalite standardına uygun olarak etkin bir şekilde kurulması; yürütülmesi; dokümante edilmesi; gözden geçirilmesi ve birimlere dağıtılmasından sorumlu olmak 

2. Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon Sistemi ile ilgili olarak dış paydaşlarımıza karşı odayı temsil etmek

3. 5174 sayılı kanun ve yönetmelikler çerçevesinde verilen görevleri yapmak

4. Odanın kalite ile ilgili uygunsuzluklarının çözümü ve kalite ile ilgili her türlü bildirimin yapılmasında sorumlu olmak

5. Odamızda Kalite Yönetim Sistemi’nin ve Akreditasyon Sistemi’nin sorumlusu olmak

6. Genel Sekreter’e kalite sistemimizin işleyişi, etkinliği ve uygunsuzlukları hakkında rapor vermek

7. “Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları”nı organize etmek. Toplantı tutanaklarının tutulması ve katılımcılara dağıtılmasını sağlamak 

8. “Akreditasyon İzleme Kurulu Toplantıları”nı organize etmek. Toplantı tutanaklarının tutulması ve katılımcılara dağıtılmasını sağlamak 

9. AİK ve YGG toplantı sonuçlarını, Yönetim Kurulu ile paylaşmak üzere Genel Sekreter’e bildirmek, sonuçlarını takip etmek

10. Genel Sekreter tarafından onaylanarak yürürlüğe giren tüm sistem dokümanlarının kontrolünü yapmak

11. Yapılan tüm toplantı, eğitim vb. etkinliklerle ilgili kalitede tanımlı evrakların doldurulması noktasında takip yapmak. Raporlamalarda, “İstatistik Birimi” ile koordineli olarak çalışmak

12. Yıllık eğitim planını hazırlayarak, Yönetim Kurulu’na onaya sunmak

13. Odamız eğitimlerinin katılımcılara sağladığı katma değeri raporlamak

14. Yıllık iş planını yapmak

15. Bülten vb. yayınların hazırlanmasını sağlamak

16. Yıllık öz değerlendirme raporunu hazırlamak

17. İç denetimleri organize etmek, gerçekleştirilmesini sağlamak ve gelen sonuçlara göre genel bir rapor hazırlamak

18. Üye şikayetlerinin alınması, takip edilmesi, gerekiyorsa odamız içinde duyurulması, kayıt altına alınması noktasında “Şikayet Yönetim Temsilcisi” ile koordine bir şekilde çalışmak

19. Kalite sistemimizi ilgilendiren her türlü anket çalışmalarını yapmak ve değerlendirmek 

20. Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin koordinasyonunu ve sonuçlandırılmasını takip etmek

21. Akreditasyon Sistemi’nin takibini yapmak, gerekli form ve dokümantasyonu hazırlamak 

22. Kalite sistemi gereği oluşturulan prosedürlerin, süreçlerin ve talimatların uygulanmasını sağlamak

23. Stratejik amaçlarla ilgili birime verilen görev ve talimatları yerine getirmek

24. ISO 9001 ve ISO 10002 süreçlerini bilmek

25. Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sistemi şartları ve talimatlarına uymak ve sorumluluklarını yerine getirmek

26. Üye memnuniyeti ve şikayetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmak

27. Şikayet yönetim sürecinin düzgün uygulanmasını sağlamak

28. Şikayet Yönetim Temsilcisi’yle koordine bir şekilde çalışmak

29. Şikayet yönetim sürecinden ve üye odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını teşvik etmek

30. Şikayet yönetim süreci ile ilgili bilgilere kolayca erişilmesini sağlamak

31. Şikayet yönetim süreci ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etmek 

32. Yapılan ve kaydedilen şikayetlerin izlenmesini sağlamak 

33. Bir sorunu/problemi düzeltmek, gelecekte oluşmasını engellemek ve bu olayı kayıt altına almak için işlem yapılmasını sağlamak

34. Yönetim kurulunun gözden geçirmesi için şikayet yönetim süreci ile ilgili verilerin hazır olmasını sağlamak

35. Risk analizi süreci ile ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirmek

36. “Eğitim Süreci”ni yürütmek

37. “Anket Değerlendirme ve Görüş–Öneri–Görev Takip Süreci”ni Genel Sekreter ile birlikte yürütmek

38. “Şikayet Yönetim Süreci”ni Genel Sekreter ile birlikte yürütmek

Birim Personeli