ISO 9000 ve TOBB Akreditasyon Kapsamında Hizmet Kalitesi Artırımı ve Takibinin Yapıldığı Birim


Sorumluluk Alanı

TSE–EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin takibi, devamlılığının sağlanması ve geliştirilmesine sağlayıcı faaliyetleri organize etmek ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

Görev ve Yetkileri

 • KYS için yapılan ve gerçekleştirilen tüm çalışmalarda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 • Kurum (Ticaret Odası) genelinde KYS çalışmalarının başlatılıp uygulanması, sürekliliğinin sağlanmasında birinci derece yetkilidir.
 • KYS çalışmalarının iyileştirme ve gözden geçirme toplantılarını düzenler (duyuru yazısı hazırlatıp gerekli mercilerce teyit edilmesi, toplantıya katılacakların bilgilendirilmesi vs...), üst yönetime çalışmaların raporunu sunar, bilgi verir.
 • KYS için gerekli proseslerin oluşturulması amacıyla çalışma başlatır, organizasyonu sağlar. Hazırlanan proseslerin uygulanması için gerekli çalışmaları yapar,  proseslerin sürekliliğini sağlar ve takip eder.
 • KYS’nin performansı ve iyileştirilmesi için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi, kaynakların tespit ve temini konusunda üst yönetime rapor verir.
 • Üyelerin ve hizmet vermekte olan personelin ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirler, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla çalışanları motive ederken, üye memnuniyetini arttırmayı da planlar.
 • Hizmet sırasında düzeltici ve önleyici faaliyet başlatmak için gerekli verilerin (anket, öneri ve şikayetler, toplantılar, iç yazışmalar vs…) temini, takibi ve değerlendirilmesinden sorumludur. Düzeltici ve/veya önleyici faaliyet başlatılan birimlere önerilerde bulunur, faaliyetlerin birim sorumlularıyla beraber etkin ve zamanında gerçekleştirilmesini planlar.
 • Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonunu TS EN ISO 9001:2008 standardı ve sorumlu bulunulan mevzuat, kanun, yönetmelik, vs... şartlarına uygun olarak hazırlatır.
 • KYS çalışmaları kapsamında gerekli konularda Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde dış kuruluşlarla ilgili bağlantıları yaparak işbirliği sağlar.
 • Bakım, revizyon ve kurumda kullanılan makine ve cihazların tespitini yaptırır ve çalışmaların süratle başlatılıp sonuçlandırılmasını sağlar.
 • KYS için gerekli eğitim çalışmalarının organizasyonunu takip eder; eğitimlerin verimli, etkin ve düzenli verilmesini sağlar.
 • KYS çalışmalarının iyileştirilmesi, sürekliliğinin sağlanıp, etkin hale getirilmesi amacıyla iç denetimleri planlar; iyileştirici takımların kurulmasını ve takım çalışmalarında bizzat yer alarak iyileştirici faaliyetlerin takibini ve devamlılığını sağlar.
 • KYS dokümantasyonunun gerektiğinde günün şartlarına uygun olarak güncelleştirilmesini sağlar. Kayıtların revizyonunda evrakların muhafazası, takibi, yenilenmesi ve kayıtlanmasında bilgi sahibi olarak çalışmaları takip eder.

Birim Personeli

 • Aysun SEVGİ Akreditasyon Birim Memuru (256) 315-9315 / Dahili: - -