23 Soruda İhracat

1Nasıl İhracatçı olurum?

İhracata başlayabilmek için Türkiye sınırları içinde resmi olarak kurulmuş bir firmaya sahip olunmalıdır. Bu firma Anonim Şirket, Limited Şirket ve Şahıs Şirketi gibi türlerden seçilebilmektedir. Bu firma sırasıyla Vergi Dairesine, Ticaret Sicil Memurluğuna, Ticaret Odasına ve İhracatçı Birliğine kayıt aşamalarından geçtiğinde ihracatçı firma unvanını kazanmış olur.

2İhracatçı Birliklerine nasıl üye olurum?

İhracat yapabilmek için Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince TİM'e bağlı 13 Genel Sekreterlik altında örgütlenen 61 ihracatçı birliğinden en az birine üye olunmalıdır. Ayrıca, Birliklerin faaliyet konusunda yer alan ihracatı kayda aldırmak, UR-GE projelerine, yurtdışında düzenlenen fuarlara, sektörel ticaret heyetlerine, alım heyetlerine, pazar araştırmalarına, eğitimlere katılım gibi hizmetler için de Birliklere üye olunması gerekmektedir. Birliklere kayıt olmak için aşağıda sayılan belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bunlar;

 • Başvuru Formu
 • Tahhütname
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Vergi levhası
 • İmza sirküleri ve
 • Ödeme dekontu
3İhracat Öncesi Aşamalar ve Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Fizibilite Analizi

a) İç pazardaki firma performansını analiz etmek (ürün, kurumsal, mali, pazarlama, vb. açılarından)
b) Firmanın kapasite durumunu incelemek
c) Hedef pazarların demografik, sosyal, politik ve ekonomik faktörlerini göz önüne almak
d) Dış ticaret uzmanlarına danışmak (pazarlama, finansman, mevzuat, vb. konularda)
e) Hedef pazarları seçmek, bu pazarları uluslararası dış ticaret istatistik verileri, ülkemizin bu pazarlara yönelik ihracat potansiyeli ve ihracat değişim trendleri açısından irdelemek
f) Hedef pazarlara yönelik olası ihracat uygulamalarında, maliyet ve etkin pazarlama analizlerinde ihracata yönelik devlet yardımlarından, Dahilde İşleme Rejiminden yararlanmaya yönelik analiz yapmak

Dış Pazara Girişin Planlanması

a) Sektör bazında pazar araştırması yapmak.
b) Pazar araştırmasının değerlendirmesini yapmak, gerekirse pazarı yerinde analiz etmek
c) Pazara giriş stratejisini saptamak, etkili pazar dağıtım kanallarını tespit etmek
d) Hedef pazardaki lisans, standartlar ve sertifikasyon taleplerine uygunluğu sağlamak.
e) Patent, ticari marka ve telif hakları hakkında gerekli bilgiyi toplamak.
f) Vergiler, gümrük vergileri, harçlar, kotalar ve diğer tarife dışı engelleri belirlemek.
g) Fiyat listesi oluşturmak.
h) Finansman sağlamak

Uygulama

a) Dağıtım yöntemlerini belirlemek.
b) Pazarlama planını uygulamak.
c) Temsilcilik veya satış yöntemlerini seçmek.
d) Satış sözleşmesini müzakere etmek.
e) Üretimi tamamlamak.
f) Sigorta yaptırmak.
g) Gerekli belgeleri tamamlamak.
h) Ürünü ambalajlamak ve etiketlemek.
i) Ürünü yüklemek.

4Birden fazla ürün grubum var, birliklerin hepsine üye olmak zorunda mıyım?

Birliklerden birine üye olan ihracatçı, diğer birliklerin çalışma alanına giren malları üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

5İhracat yapmak istiyorum; hangi desteklerden, devlet yardımlarından faydalanabilirim?

İhracata yönelik devlet desteklerinde çeşitli aşamalar bulunmakta olup, bu aşamalar Ticaret Bakanlığı tarafından koordine dilmektedir. Ticaret Bakanlığı'na ait https://kolaydestek.gov.tr/ internet adresi üzerinden ayrıntılı bilgiye erişim sağlayabilirsiniz veya bağlı bulunduğunuz birlik genel sekreterliğinin devlet yardımları şubesinden ihtiyaç duyduğunuz bilgilendirmeyi tedarik edebilirsiniz.

6İhracat bedelinin ülkeye getirilmesi zorunlu mudur?

“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ” kapsamında Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilir veya getirilir. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez. İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi zorunludur. Söz konusu bedellerin en az %80'inin bir bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi zorunludur. İhracat işlemlerine ilişkin bedeller aşağıda belirtilen ödeme şekillerinden birine göre yurda getirilebilir.

Bunlar;

 • Akreditifli Ödeme,
 • Vesaik Mukabili Ödeme,
 • Mal Mukabili Ödeme,
 • Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,
 • Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,
 • Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme
 • Peşin Ödeme

Bu ödeme şekilleri hakkında ayrıntılı bilgiye bankalardan ulaşabilirsiniz.

Eğer bedellerin yurda getirilme süresi geçtiyse Ticaret Bakanlığı'nın Kambiyo Dairesi ile iletişime geçerek gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

7İhracatıma ilişkin gümrükleme işlemlerini kendim yapabilir miyim?

İşlemlerin doğrudan temsil yoluyla sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için en az aşağıdakiler gereklidir.

 • Gümrük ve dış ticaret mevzuatını sürekli takip edip yorumlayabilen, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip bir yönetici
 • Veri giriş işlemlerini yapabilecek seviyede bilgi ve tecrübeye sahip bir dış ticaret personeli
 • İşlem yapılan gümrük sayısı kadar personel ve araç
 • Gümrükleme programı

Gümrükleme işlemlerinin firma personelince yapılması çoğunlukla daha maliyetli ve daha riskli olacağından çoğu firma tarafından dolaylı temsil tercih edilmektedir. Bu sebeple konusunda deneyimli bir gümrük müşavirliği firması ile çalışılması önerilir.

8Gümrük Müşaviri kimdir ve ne iş yapar?

Gümrük İdarelerinde iş ve işlem yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler beyanlarını kendileri verebilecekleri gibi, bu konuda uzmanlaşmış özel sektör çalışanları gümrük müşavirleri aracılığıyla da verebilirler. Gümrük müşavirleri aynı zamanda gümrük ve dış ticaret konularında danışmanlık hizmeti de vermektedirler.

9Gümrük Müşavirleriyle çalışmak zorunlu mudur?

Hayır. Herkes gümrük ile ilgili iş ve işlemlerini kendisi takip edebileceği gibi noterden verilen bir vekaletname ile bir gümrük müşavirini yetkilendirebilir.

10Bir kişinin Gümrük Müşaviri olduğunu nasıl anlarız?

Gümrük Müşavirlerine Bakanlıkça “Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi” verilmektedir. “Gümrük Müşaviriyim” diyenlerden izin belgesini göstermesini isteyiniz.

11Gümrük Müşaviri ile çalışmanın faydası nedir?

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı kıymet, menşe, gümrük tarifesi gibi teknik birçok konuyu ve dijital uygulamayı içerdiğinden hatalı bir işlem yapılmaması için bu konularda uzmanlaşmış gümrük müşavirleri sizlere yardımcı olabilir.

12Gümrük Müşaviri ile çalışırken ona ne sormalıyım?

Gümrük idaresine bir beyan yapılacaksa bu konuda muhtemel risklerin ve sonuçlarının neler olabileceği, bu beyan için gerekli olan bilgi ve belgelerin neler olduğu, ne kadar vergi ve vergi benzeri ödeme yapılması gerektiği ve benzeri aklınıza gelen tüm konularda kendisinden detaylı bilgi vermesini isteyiniz.

13Gümrük Müşavirlerinin ücretlerinde bir standart var mıdır?

Gümrük Müşavirleri her yıl resmi gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tebliği ile belirlenen ücretlerin altında çalışamazlar. İlgili Tebliğe Bakanlığımız web sayfasından ulaşılabilir. Sizden talep edilen ücretin neyi kapsadığını öğreniniz. /p>

14Bulunduğum yerde Gümrük Müşaviri var mı?

Bulunduğunuz yerde çalışan bir gümrük müşaviri olup olmadığı Bakanlık Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Gn. Md. sayfasında “Gümrük Müşavirlerine Nasıl Ulaşırım?” bölümünden öğrenilebilir. Burada gümrük müşavirlerinin isim-soy isim ve telefon bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bunun dışında internette yapılabilecek bir araştırmayla da gümrük müşavirlerine ulaşılabilmektedir.

15Gümrükte; Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil hat nedir?

Kırmızı hat; eşyanın muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hattır.

Sarı hat; muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği hattır.

Mavi hat; Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ihracatta yararlandığı, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören ihracat beyannamelerine ilişkin beyanın kontrolü, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dâhilinde gerçekleştirilir.

Yeşil hat; eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır.

16İhracatta sağlanan vergisel teşvikler nelerdir?

İhracatta KDV istisnası

İster imal edilsin ister ticari mal olarak alınmış olsun bu malların ihraç edilmesi durumunda söz konusu teslimler için yurt dışı alıcılara düzenlenecek faturalar KDV Kanunun (11/1-a) maddesine göre KDV den istisna olacaktır. Dolayısı ile bu teslimler için alıcılardan KDV tahsil edilmeyecektir.

Teslimin ihracat sayılabilmesi için;

 • Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya veya gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine bırakılması
 • Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye varması ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına veya yetkili gümrük antreposuna konulması
  Şartlarının ikisinin de gerçekleşmesi gerekmektedir.

KDV iadesi

İhracat teslimleri KDV’den istisna olduğu için KDV Kanununun 32. Maddesine göre ihracat işlemleri ile ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur. Söz konusu teslimlere ilişkin yüklenilen KDV lerin mükelleflere iadesi mümkündür.

DV ve Harç İstisnası

488 Saylı Damga Vergisi Kanunu’nun ek 2. Maddesi ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun ek 1. Maddesine göre;
İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun belgelenmesi kaydıyla aşağıda yer alan işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar (gümrük idarelerine verilen beyannameler dâhil) damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.

 • İhracat karşılığı yapılacak ödemeler
 • İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki.
 • İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar
 • Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması
 • Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı.
 • 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali.
 • Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat.
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında belgenin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat veya yurt içi alımlar.
 • Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alımı
17İhracat bedeli kaç şekilde ödenebilir?

Peşin Ödeme: Alıcı İthalatçının mal bedelini bankası aracılığıyla havale şeklinde satıcı ihracatçıya ödemesi karşılığında malın ve malı teslim eden belgelerin ihracatçı tarafından doğrudan ithalatçıya gönderilmesini öngören bir ödeme şeklidir.

Bu ödeme şeklinde ihracatçı hiçbir risk üstlenmemektedir. İthalatçı açısından ise, bedeli ödenmiş olan malların satıcı tarafından gönderilmemesi ya da gönderilen malların sipariş evsafına uygun olmaması veya zamanında gönderilmemesi gibi nedenlerle zarara uğrama riski bulunmaktadır.

Mal Mukabili Ödeme: İhracatçının malları, ithalatçıya, mal bedelini tahsil etmeden göndermesidir. Bu ödeme şeklinde ihracatçı malları ve bunları tevsik eden vesaiki herhangi bir ödeme talimatı olmaksızın alıcıya göndermekte, ithalatçı da malı çektikten bir müddet sonra malın bedelini ödemektedir. Burada taraflar arasında güven unsurunun çok güçlü olması gerekmektedir.

Vesaik Mukabili Ödeme: Mal bedeli tahsil edilip vesaikler banka tarafından ithalatçıya teslim edildikten sonra mallar gümrükten çekilebilecektir. İhracatçı bu ödeme şeklinde daha güven altındadır.

Akreditifli Ödeme: Akreditif şarta bağlı bir ödeme garantisi olup, işleyişinde dört taraf bulunmaktadır. Amir (ithalatçı), Amir Banka (ithalatçının bankası), Lehtar(ihracatçı) ve Lehtar Banka (ihracatçının bankası)

Alıcı ve satıcı aracı bankaları vasıtasıyla istenilen nitelikte ve uygun koşullarda anlaşmalarını gerçekleştirmek amacıyla bu ödeme şeklini kullanırlar. Uygun vesaik ibraz edildiği zaman satıcı parasını alacağını, alıcı da istenilen nitelikte mala kavuşacağını bilmektedir. Başlıca akreditif türleri şunlardır.

 • Gayri kabili rücu (dönülemez) Akreditif: Amir bankanın akreditif şartlarına uygun vesaikin akreditif koşullarına uygun zaman ve şekilde yapılmasını taahhüt etmektedir. Dönülemez akreditifler, lehtarın onayı olmaksızın amir banka tarafından akreditif şartlarında değişiklik yapılamayan akreditif türüdür. Eğer akreditife bir başka teyidini vermiş ise bu durumda amir bankası ve teyit bankası lehtara karşı akreditif açıldıktan sonra sorumluluk altına girmiş olurlar ve bu sorumluluklarını belirleyen akreditif kurallarını lehtarın onayı olmaksızın değiştiremezler. UCP 600'de" bir akreditifin dönülemez (irrevocable) olduğu belirtilmese dahi o akreditif dönülemezdir" denilmektedir.
 • Kabili rücu (dönülebilir) Akreditif: Amir banka, herhangi bir anda akreditif koşullarını değiştirebilir ve tarafların bu değişiklik nedeniyle önceden haberdar olmaları gerekmez. Bu değişiklik uygun vesaiklerin bankaya ibrazından sonra yapılır ise geçerli değildir. Dönülebilir akreditif, amir bankanın lehtara haber vermeden akreditif üzerinde değişiklik yapabilme yetkisine sahip olduğu akreditif çeşididir. Amir bankanın istediği zaman lehtara haber vermeden akreditif şartlarında değişiklik yapabilme hakkı, lehtar için akreditifin adaletli bir ödeme aracı olduğuna dair güvenini yok edebilmektedir. Bu yüzden akreditifin uygulanmasını belirleyen kuralların en son versiyonu olan UCP 600'de dönülebilir akreditif kapsam dışında bırakılmıştır.
 • Vesaik ibrazında Ödemeli Akreditif: Akreditif şartlarına uygun vesaikin yine akreditif süresi içresinde ihracatçı tarafından lehdar bankaya ibrazı halinde ödemenin yapılacağı akreditif türüdür. Bu durumda vesaikin şartlara uygunluğunu tespit eden muhabir bankaya ödenen tutar amir bankadan talep edilecektir.
 • Devredilebilir Akreditif: Akreditif şartları içerisinde o akreditifin devredilebilir olduğu yazılı ise, lehdar kendisine ait hak ve sorumlulukları bir veya birkaç lehdara devredebilir.

Kabul Kredili Ödeme: Mal bedelinin belli bir vadede ödenmesi taahhüt edilmekte ve bu ödemeye bir poliçe vasıta olmaktadır.

 • Kabul kredili vesaik mukabili ödeme; malların alıcıya gönderilmesinden sonra bankanın mal bedelini tahsil etmesi yerine, poliçeyi alıcıya kabul ettirdikten veya bu kabule kendisi de aval verdikten sonra vesaikin alıcıya teslim edildiği ve poliçe vadesinde mal bedelinin ihracatçıya ödendiği ödeme şeklidir.
 • Kabul kredili mal mukabili ödeme; şeklinde ithalatçı önce malı çekmekte, sonra belirlenen sürede mal bedelini ödemektedir. Bu işlemde süre açısından ithalatçıya ikinci bir finansman kolaylığı yaratılmaktadır.

Karşılıklı Ticaret: Malın malla değişimidir. Bu kapsamda;

 • Özel Takas: Mal ve/veya hizmet ihraç ve ithalinde tarafların aynı gerçek ve tüzel kişiler olması halinde mal ve/veya hizmet ihraç ve ithali bedelleri herhangi bir para hareketi söz konusu olmaksızın kısmen veya tamamen takas edilebilen bir ödeme şeklidir.
 • Bağlı Muamele: İthal edilen mal hizmet ve teknoloji bedellerinin, mal hizmet ve teknoloji ihracı ile karşılandığı, ithal ve ihraç fazlalığının döviz olarak ödendiği veya tahsil edildiği ödeme şeklidir.
18İhracında “Sağlık Sertifikası” aranan ürünler nelerdir?

Sağlık Sertifikası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmakta olup; bitki ve bitkisel ürünler ile canlı hayvan, hayvansal ürünler ve deniz ürünlerinde aranmaktadır.

Bitki ve Bitkisel Ürünler: Bitki ve bitkisel ürün ihracatçısı, ihraç edeceği ürünle ilgili hastalık, zararlı maddeler ve ilaç kalıntılarının bulunmadığını gösteren bitki sağlık sertifikasını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İl Müdürlüklerinden temin ederek gümrük idaresine ibraz edecektir.

Ticaret Borsası’na kote edilmiş zirai bir ürünün ihracında ise, ayrıca Borsa Tescil Beyannamesi’nin de gümrüğe ibrazı gerekmektedir.

Canlı Hayvan, Hayvansal Ürünler ve Deniz Ürünleri: Canlı hayvan, hayvansal ürünler ile deniz ürünleri ihraç edeceklerden, Tarım İl Müdürlüklerinden temin edilmek üzere, söz konusu ürünlerin insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan temiz olduğunu gösterir sağlık sertifikası istenmektedir.

Canlı hayvanların ve hayvansal ürünlerin ihracatında düzenlenen Sağlık Sertifikaları hedef ülke ve ürün bazında farklılık göstermektedir. Hayvan sağlık sertifikaları düzenlenirken alıcı ülkenin istekleri ve belirlemiş olduğu sertifika formatı dikkate alınmaktadır.

19İhracatta teslim şekilleri nelerdir?

İhracatta teslim şekilleri

 • EXW-Ex Works Fabrikada Teslim
 • FCA-Free CarrierTaşıma Vasıtasının Yanında Teslim
 • CPT-Carriage Paid To Navlun Ödenmiş
 • CIP-Carriage and Insured Paid To Navlun ve Sigorta Ödenmiş
 • DAT-Delivered At Terminal Terminalde Teslim
 • DAP-Delivered At Place Belirtilen Noktada Teslim
 • DDP-Delivered Duty Paid Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak
 • FAS-Free Alongside Ship Geminin Yanına Teslim
 • FOB-Free On BoardGemiye Yükleyerek Teslim
 • CFR-Cost and FreightMal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak
 • CIF-Cost,İnsurance And Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak
20Satış sözleşmesinin içeriği nasıl olmalıdır?

İhracat yaparken, yazılı sözleşme hazırlanmasının taraflar arasında çıkabilecek olan anlaşmazlıkların çözümlenmesi ve taraflar için geçerli olan hak ve yükümlülüklerin net bir şekilde ortaya konmasında önemli bir yeri vardır. Bu sebeple, ihracat yaparken yazılı bir satış sözleşmesi hazırlanmalıdır.

 • Satış sözleşmesi, ticari işlemin tüm yönlerini içerecek şekilde detaylandırılmalıdır.
 • Sözleşme taraflarının isimleri ve adresleri sözleşmede belirtilmelidir.
 • Sözleşmede ürünün adı, teknik ismi, boyutları, standartları, alıcı tarafından talep edilen koşullar, varsa numunelere ilişkin düzenlemeler yer almalıdır.
 • Malın miktarı rakam ve yazıyla belirtilmeli, birim ölçüsü de net bir şekilde yazılmalıdır.
 • Alıcı ve satıcı, sevk öncesinde gözetim şirketleri tarafından ürünün denetlenmesi konusunda anlaşmış ise bu durum satış sözleşmesinde hangi şirket tarafından yapılacağı, hangi hususların yer alacağı da bildirilerek açıkça belirtilmelidir.
 • Toplam değer, rakamla, yazıyla ve para birimi ile belirtilmelidir.
 • Teslim şartları belirlenmeli, Dış Ticarette Teslim Şekillerine (Incoterms) göre bir teslim şekli verilmelidir.
 • Satış fiyatı, ödenecek gümrük vergisi ve harç gibi masrafları içeriyorsa sözleşmede mutlaka belirtilmelidir. Vergilerin kim tarafından ödeneceği net bir şekilde sözleşmeye yazılmalıdır.
 • Malın sevk ve teslim yeri sözleşmede açıkça belirtilmeli, teslimat döneminin hangi tarih temel alınarak başlayacağı açıkça yazılmalıdır.
 • Nakliyenin ne şekilde olacağı belirtilmelidir.
 • Ambalaj, etiket ve ürün üzerinde yer alması gereken işaretlere ilişkin açıklamalar sözleşmede yer almalıdır.
 • Ödemenin hangi yöntemle yapılacağı, miktarı ve para birimi belirtilmelidir.
 • Varsa ıskonto ve komisyonların miktarı ve kimin tarafından ödeneceği, komisyon hesabının nasıl ve hangi oran üzerinden yapılacağı belirtilmelidir.
 • Nakliye sigorta bilgisi yer almalıdır.
 • Ürün garantisinin geçerlilik süresi ifade edilmelidir.
 • Sözleşmenin yerine getirilememesinin hangi şartlar altında sorumluluk oluşturmayacağına dair koşullar belirtilmelidir.
 • Sözleşme yükümlülükleri yerine getirilmediği durumda kullanılacak hukuki yollar, sözleşmenin hangi ülke hukukuna göre idare edileceği veya uygulanması düşünülüyorsa tahkim (hakemlik) maddesi yer almalıdır.
 • Sözleşme taraflarca imzalanmış olmalıdır.
21Transit ticaret nedir?

Alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere (aleyhte fark kabul edilebilir) gerçek ve tüzel kişi transit tacirince satın alınan yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurt dışına satılmış (serbest bölgelere yapılan satışlar dahil) malların transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın, başka veya aynı ülkeye (serbest bölgeler dahil) satılmasını ifade eder.

Türkiye'de yerleşik herhangi bir firma tarafından ithal edilmek amacıyla yurda getirilerek, gümrük antrepolarına alınan bir malın aynı firma ya da malları gümrük antreposunda devir alan başka bir firma tarafından başka bir ülkeye (ya da malın getirildiği ülkedeki başka bir firmaya) satılması da transit ticaret işlemidir.

 • Transit ticaret ödeme şekli değil, bir ticaret şeklidir.
 • Gerçekte bir ithalat ve ihracat işlemi olmadığından dolayı, gümrük beyannamesi düzenlenmez.
 • Transit ticaret işlemlerinde Vergi, Resim, Harç İstisnası uygulanır.
 • Tüm ödeme şekillerine göre transit ticaret yapılabilir.
22MİKRO İHRACAT - Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yolu İle İhracat (ETGB ile)

Hızlı kargo firmaları veya PTT ile göndereceğiniz, ağırlığı 300 kg'ı geçmeyen ve değeri 15.000 Avro'dan fazla olmayan eşyayı hızlı kargo taşımacılığından faydalanarak ihraç edebilirsiniz. Hızlı kargo firmaları, Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) vererek eşyayı sizin adınıza eşyayı gümrüğe beyan ederler. Böylece taşıma ücreti dışında gümrük müşavirlik ücreti ya da ihracatçı birliğine üyelik aidatı ödemeksizin ve ihracatta ihracatçı birliği onayı aranmaksızın eşyanızı ihraç edebilir, KDV iadesi alma imkânından da faydalanabilirsiniz. Bu kolaylık, küçük çapta da olsa ihracat yapmak isteyen işletmeler için zaman ve işlem maliyeti açısından ciddi tasarruf sağlar.

23Nasıl yeşil (Hususi Damgalı) pasaport alabilirim?

Yeşil Pasaport alabilmek için ihracatçı birliklerine başvurmak zorundasınız.

Öncelikle son üç takvim yılı itibariyle ihracat ortalamanız;

 • Eğer ihracatınız 500.000 Dolar-10 Milyon Dolar arasında ise 1 (bir),
 • Eğer ihracatınız 10-25 Milyon Dolar arasında ise 2 (iki),
 • Eğer ihracatınız 25-50 Milyon Dolar arasında ise 3 (üç),
 • Eğer ihracatınız 50-100 Milyon Dolar ise (4) dört,

Eğer ihracatınız 100 Milyon Dolar üzerinde ise 5 (beş), firma yetkilinize yeşil(hususi damgalı) pasaport alabilirsiniz.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?