Politikalarımız

İnsan Kaynakları Politikası

Nazilli Ticaret Odası, amaç ve hedeflerinin çalışanların sağlayacağı katkılarla gerçekleşeceğine olan inancı ile insan kaynaklarını planlar. Uygun işe uygun kişiyi ölçme ve değerlendirme kriterlerine tabii tutarak işe alır, görevlendirir, eğitir ve güçlendirir, kariyer planlaması çalışmalarını yürütür, kariyer gelişimini sağlar, motivasyonu artırarak çalışan bağlılığını geliştirmek için yasal mevzuata uyumlu insan kaynakları uygulamalarını benimser. Uygulamaların etkinliğine yönelik birimler arası sağlıklı bilgi akışı, koordinasyon ve iletişimi güvence altına alır.

Odamız bu politikası ile,

 • Personelimizin hak ve sorumluluklarını gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere diğer yasal mevzuatlara uygun hareket etmeyi,
 • Odamızın kaynakları ölçüsünde, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam etmeyi,
 • Personelimizin çalışma ortamının imkanlar dahilinde sürekli iyileştirilmesini,
 • Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamayı,
 • Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmeyi,
 • Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmayı,
 • Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almayı,
 • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı,
 • İşe alım ve terfi süreçlerinde seçici olmayı,
 • Çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı vermeyi,
 • İnsan Kaynakları Politikasını devamlı gözden geçirerek, sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Haberleşme ve İletişim Politikası

Nazilli Ticaret Odası iletişim ve haberleşmede, üyeleri ile iletişimde sürekliliği sağlamayı, yüz yüze iletişime önem vermeyi, bu kapsamda üye ziyaretleri gerçekleştirmeyi, teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanları ile görsel–yazılı–sosyal medyadan yararlanmayı, iş dünyası ve ticaret hayatı ile ilgili güncel bilgi ve haberleri etkin bir şekilde duyurmayı amaç ve hedef olarak benimsemiştir.

Bu politika ile Odamız,

 • Katılımcı bir yönetim ve idare için en önemli destek faktörünün iletişim olduğunu,
 • Oda içerisinde ve dışarısında temasta olduğu tüm paydaşlarıyla karşılıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kurmayı hedeflediğini,
 • Odamızın misyon ve vizyonu ile kalite politikasını çeşitli platformlarda yayınlamayı,
 • Bölgesel ve ulusal bazda, karar alıcıların geliştirmek istedikleri ekonomi politikalarına temel oluşturmak ve bölgede ticaretin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve üniversiteler gibi dış paydaşlarımız tarafından talep edilen Odamız görüşünün oluşturulmasına ilişkin lobi faaliyeti yöntemleri belirlediğini,
 • Herhangi bir konuda oluşacak lobi faaliyetlerinin takibinin de, kurumumuz için bir politika haline geldiğini,
 • Tüm paydaşlarımızı göz önüne alarak, bilginin doğru olarak paylaşılmasını hedeflediğini,
 • Paydaşlarımızın temel beklentilerini karşılamaya yönelik faaliyet, etkinlik, eğitim ve organizasyonlarını Faaliyet Raporu, Haber Bülteni, web sayfası ve sosyal medyada paylaştığımızı,
 • Üyelerimizin faaliyetleri boyunca ihtiyaç duydukları her türlü güncel ve doğru bilgi ile odamızın görüş ve önerilerini, haber niteliği taşıyan faaliyet ve projelerini paylaşmayı,
 • Personelimizin kişisel gelişimine katkı sağlayacak ve mevcut iletişim etkinliğini geliştirecek tüm olası faaliyet ve eğitimlere açık olduğunu,
 • Personelimizin ve üyelerimizin iletişim ihtiyaç ve beklentilerini dikkate aldığını, bu doğrultuda iletişim talimat ve politikalarını belirlediğini taahhüt etmektedir.

Bilgi İşlem Politikası

Bilgi İşlem politikamız,

Teknolojiyi takip ederek odamızın gelişimini sağlamak ve üye hizmetlerimizi sürekli geliştirmektir. Bu kapsamda odamızda “Bilgi İşlem Politikası” şu esaslara göre uygulanmaktadır:

 • Teknik cihazların, programların ve yıllık bilgisayar sarf malzemelerinin ihtiyaca göre tespit edilmesi, teklif alınması, satın alınması ve kullanıma sunulması,
 • Teknik cihazlar için gerekli garanti, bakım, onarım, tamir ve servis işlerinin organize edilmesi,
 • Bilgi İşlem Birimi’nde mevcut teknik donanımların sürdürülmesi ve geliştirilmesi için alanında uzman personel istihdam edilmesi,
 • Çözümlenemeyen problemlerde dışardan teknik destek hizmetinin alınması,
 • Kurulu network (ağ) sisteminin yönetimi ve sürekli geliştirilmesi,
 • Birimlerde çalışan personellere kullanılacak yeni programlar hakkında bilgi verilerek, yazılımların tüm birimler tarafından kullanılabilir olması,
 • Bilgi İşlem Birimi’nin dokümanlarının takip edilmesi, gerekli zaman ve yerlerde sistem konusunda bilgilendirme yapılması,
 • Server üzerindeki verilerin, belli periyotlarda saklanması (backup), dış etkilerden ve özellikle virüslerden korunması,
 • Gelişen teknoloji takip edilerek, eğitimler alınması, yeniliklerin odamız bilgi işlem sistemine uyarlanması,
 • Odamızın web tabanlı internet sayfalarının yönetilmesi ve üyelere en üst düzey fayda sağlayacak şekilde sık sık güncellenmesi.

Şikayetleri Yönetim Politikası

Odamız 5174 sayılı kanuna tabi tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Üyelerimizin memnuniyetini sağlamak, sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmak için süreçlerimizi sürekli iyileştirmeye tabi tutmaktayız.

Sürekli iyileştirmeler doğrultusunda odamızın hizmetleri ile ilgili yapılacak her türlü şikayeti, üyelerimizin memnuniyeti çerçevesinde oluşturulan “Şikayetleri Yönetim Politikası” prensiplerine göre ele almaktayız. Bu prensiplerimiz şunlardır:

Şeffaflık: Şikayetlerin nasıl ve nerede ele alınacağına dair bilginin yeterli şekilde ilan edilmesidir. Tüm faaliyetlerin açıklıkla ve hiçbir gizlilik olmadan gerçekleştirilmesini ifade eder. Şeffaflık gereği gerekli bilgi ve belgelere www.naztic.org.tr web sitesinden ulaşılabilir.

Erişilebilirlik: Şikayet yönetim sürecinin, bütün üyeler için kolayca ulaşılabilir olmasıdır. Üyelerimiz şikayetleri için, odamızın iletişim araçlarından herhangi birini kullanarak (web sayfamız, telefon, e–posta, form, whatsapp vb.) bize ulaşabilir.

Cevap Verebilirlik: Şikayetin alınmış olduğu, şikayetçiye derhal bildirilir. Şikayetin ilerleyişi ve sonucu hakkında şikayetçiye bilgi verilir.

Objektiflik: Her bir şikayet titizlikle, adil, objektif ve tarafsız değerlendirilir. Şikayet kapatılıncaya kadar süreç takip edilir.

Gizlilik: Üyelerimize ilişkin her türlü kişisel bilgiler gizli tutulur, onayları olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

Yasalara Uygunluk: Her türlü çalışma yasalara uygun bir şekilde, eşitlik değerlerine dikkat edilerek, adil olarak yapılır.

Ücretler: Şikayet, soru ve isteklerin değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılması konusunda herhangi bir ücret talep edilmez.

Üye Odaklı Yaklaşım: Odamız politikası ve yasal gereklilikler çerçevesinde üyelerimizin şikayet, soru ve isteklerine uygulanabilir çözümler sunulur.

Hesap Verebilirlik: Şikayet, soru ve istekler kayıt altına alınır ve üyelerimiz bilgilendirilir.

Sürekli İyileştirme: Üyelerimizden gelen geri bildirimler ve iyi uygulama örnekleri, iş süreçlerimizin iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde kullanılır, üye odaklı yaklaşım gözetilir.

Nazilli Ticaret Odası, tüm makul çözüm yolları tükenene ve üyelerini memnun edene kadar şikayeti izlemeyi, şikayetleri çözerek ve objektif değerlendirerek üye beklentilerini karşılamayı taahhüt etmektedir.

Üye İlişkileri Politikası

Üye ilişkileri politikamız,

 • Odamız kalite yönetim sistemine uygun bir şekilde üye memnuniyetini ön planda tutarak, üyelerimizin talep, öneri, ihtiyaç, istek ve şikayetleri doğrultusunda hedefler ve planlar belirlemek,

 • Belirlediğimiz hedeflerin ve planların, hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirildiği ve herhangi bir memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin yapıldığı, üye ilişkileri ve üye memnuniyeti odaklı bir sistem inşa etmek,

 • Bu sistem ile, şeffaf ve hesap verilebilir ilkeler doğrultusunda, çözüm odaklı bir politika izlemeyi amaç edinmektir.

  Odamız bu politika ile,

 • Oda üyelerinin istedikleri bilgiye ulaşabilmeleri için odamızdaki gerekli iletişim kanallarının her an açık olmasını,
 • Üye ya da kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasını ve ürettiği bilgilerin doğruluğunu,
 • Üyeler arasında ayrım yapmadan, tüm işlemlerin ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirileceğini,
 • Oda organ üyeleri ile çalışanların, 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’na istinaden görevlerini yerine getireceklerini,
 • Oda üyelerine ait sicil bilgilerinin, mali bilgilerin, istatistiki bilgilerin ve diğer muhtelif bilgilerin daima güncel tutulacağını,
 • Odanın, teknolojik yenilikler ile yeni yönetim sistemlerine uygun olarak çalışanlarına ve üyelerine devamlı eğitim vereceğini,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, hizmet kalitesini daima bir adım ileriye taşıyacağını taahhüt etmektedir.

 • Mali İşler Politikası

  Nazilli Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 5174 sayılı kanunun “Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” kapsamında üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler, belge bedelleri, menkul ve gayrimenkul gelirlerinden oluşan kaynakları ile kanunda belirtilen kuruluş amaçlarını, akreditasyon sistemi kapsamında oluşturulan stratejik amaçlara ulaşmak ve alt hedefleri gerçekleştirmek üzere değerlendirmektedir.

  Bu doğrultuda Odamız,

 • İhtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, riskin en az olduğu alanda değerlendirmeyi,
 • Muhasebe ilkeleri doğrultusunda şeffaf bir şekilde, zamanında ve doğru bilgi sağlamak adına kurulan sisteme göre düzenli mali raporları yetkililere sunmayı,
 • Mevcut kaynaklarını, iç ve dış paydaşlarının memnuniyetine yönelik kaliteli hizmet için en etkin biçimde kullanmayı,
 • Mevcut kaynaklarını, bulunduğu bölgedeki üretimi ve istihdamı destekleyici yönde kullanmayı,
 • Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturarak, etkin bir mali kontrol ortamı sağlamayı,
 • Hesapları İnceleme Komisyonu’nun tespit ve önerileri doğrultusunda “Yıllık Cari Bütçe” hazırlamayı ve Meclis’in nihai onayına sunmayı,
 • Dört yıllık “Stratejik Plan” ile yıllık “İş Planı” içerisindeki stratejik hedeflerin faaliyetlerini, yıllık cari bütçeye göre yürütmeyi,
 • Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen muhasebe sistemine göre mali konularda faaliyet gösteren odanın, mali kaynaklarını izleme ve kontrol etmeye yardımcı olmak üzere, zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamayı,
 • Odanın sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat veya fon olarak, menkul veya gayrimenkul alarak en uygun şekilde değerlendirmeyi,
 • Finans sektöründe araştırmalar yaparak, Odanın finans kaynaklarının daha güçlü olmasını sağlamayı,
 • 5174 sayılı ilgili kanun çerçevesinde yasal yolları kullanarak, Odamız mevcut kaynaklarını artırmayı mali politikamız olarak belirlemiştir.

 • Türkçe
  Sohbete Başla
  1
  Yardım lazım mı?
  Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?