Politikalarımız

İnsan Kaynakları Politikası

NAZİLLİ TİCARET ODASI; amaç ve hedeflerinin çalışanların sağlayacağı katkılarla gerçekleşeceğine olan inancı ile insan kaynaklarını planlar. Uygun işe uygun kişiyi seçerek işe alır, görevlendirir, eğitir ve güçlendirir, kariyer planlaması çalışmalarını yürütür, kariyer gelişimini sağlar, motivasyonu artırarak çalışan bağlılığını geliştirmek için yasal mevzuata uyumlu insan kaynakları uygulamalarını benimser. Uygulamaların etkinliğine yönelik birimler arası sağlıklı bilgi akışı, koordinasyon ve iletişimi güvence altına alır.

Odamız bu politikası ile;

 • Personelimizin hak ve sorumluluklarını gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere diğer yasal mevzuatlara uygun hareket etmeyi
 • Odamızın kaynakları ölçüsünde, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam etmeyi
 • Personelimizin çalışma ortamının imkanlar dahilin- de sürekli iyileştirilmesini
 • Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamayı
 • Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmeyi
 • Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmayı
 • Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almayı
 • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı
 • İşe alım ve terfi süreçlerinde seçici olmayı
 • Çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullan- ma fırsatı vermeyi
 • İnsan Kaynakları Politikası’nı devamlı gözden geçirerek, sürekli iyileştirmeyi

taahhüt etmektedir.

Haberleşme ve İletişim Politikası

NAZİLLİ TİCARET ODASI iletişim ve haberleşmede; üyeleri ile iletişimde sürekliliği sağlamayı, yüz yüze iletişime önem vermeyi, bu kapsamda üye ziyaretleri gerçekleştirmeyi, teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim imkanları ile görsel, yazılı, sosyal medyadan yararlanmayı, iş dünyası ve ticaret hayatı ile ilgili güncel bilgi ve haberleri etkin bir şekilde duyurmayı amaç ve hedef olarak benimsemiştir.

Odamız bu politikası ile;

 • Katılımcı bir yönetim ve idare için en önemli destek faktörünün iletişim olduğunu
 • Oda içerisinde ve dışarısında temasta olduğu tüm paydaşlarıyla karşılıklı ve sürdürülebilir bir ilişki kurmayı hedeflediğini
 • Odamızın vizyonunu, misyonunu ve kalite politikasını çeşitli platformlarda yayınlamayı
 • Tüm paydaşlarımızı göz önüne alarak; bilginin doğru olarak paylaşılmasını hedeflediğini
 • Paydaşlarımızın temel beklentilerini karşılamaya yönelik faaliyet, etkinlik, eğitim ve organizasyonlarımızı; Faaliyet Raporu, Haber Bülteni, web sayfası ve sosyal medyada paylaştığımızı
 • Üyelerimizin faaliyetleri boyunca ihtiyaç duydukları her türlü güncel ve doğru bilgi ile odamızın görüş ve önerilerini, haber niteliği taşıyan faaliyet ve projelerini paylaşmayı
 • Personelimizin kişisel gelişimine katkı sağlayacak ve mevcut iletişim etkinliğini geliştirecek tüm olası faaliyet ve eğitimlere açık olduğunu
 • Personelimizin ve üyelerimizin iletişim ihtiyaç ve beklentilerini dikkate aldığını; bu doğrultuda iletişim talimat ve politikalarını belirlediğini taahhüt etmektedir.

Bilgi İşlem Politikası

Teknolojiyi takip ederek odamızın gelişimini sağlamak ve üye hizmetlerimizi sürekli geliştirmektir. Bu kapsam- da odamızda “Bilgi İşlem Politikası” şu esaslara göre uygulanmaktadır.

 • Teknik cihazların, programların ve yıllık bilgisayar sarf malzemelerinin ihtiyaca göre tespit edilmesi, teklif alınması, satın alınması ve kullanıma sunulması
 • Teknik cihazlar için gerekli garanti, bakım, onarım, tamir ve servis işlerinin organize edilmesi. Meydana gelebilecek problemlerin çözülmesi veya çözüme ulaşmak için teknik destek hizmetinin alınması
 • Kurulu network (ağ) sisteminin yönetimi ve sürekli geliştirilmesi
 • Birimlerde çalışan personellere kullanılacak yeni programlar hakkında bilgi verilerek, yazılımların tüm birimler tarafından kullanılabilir olması
 • Bilgi işlem biriminin dokümanlarının takip edilmesi, gerekli zaman ve yerlerde sistem konusunda bilgilendirme yapması
 • Server üzerindeki dataların, belli periyotlarda saklanması (backup), dış etkilerden ve özellikle virüslerden korunması
 • Gelişen teknoloji takip edilerek, eğitimler alınması, yeniliklerin odamız bilgi işlem sistemine uyarlanması
 • Odamızın web tabanlı internet sayfalarının yönetilmesi
 • Odamızın web tabanlı internet sayfalarının üyelere en üst düzey fayda sağlayacak şekilde sık sık güncellenmesi

Şikayetleri Yönetim Politikası

Odamız 5174 sayılı kanuna tabi tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Üyelerimizin memnuniyetini sağlamak, sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırmak için proseslerimizi sürekli iyileştirmeye tabi tutmaktayız. Sürekli iyileştirmeler doğrultusunda odamızın hizmetleri ile ilgili yapılacak her türlü şikayeti; üyelerimizin memnuniyeti çerçevesinde oluşturulan "Şikayetleri Yönetim Politikamızın" prensiplerine göre ele almaktayız.

Şeffaflık : Şikayetlerin nasıl ve nerede ele alınacağına dair bilginin yeterli şekilde ilan edilmesidir. Tüm faaliyetlerin açıklıkla ve hiçbir gizlilik olmadan gerçekleştirilmesini ifade eder.

Erişilebilirlik : Şikayetleri ele alma prosesinin bütün üyeler için kolayca ulaşılabilir olmasıdır. Üyelerimiz şikayetleri için, odamızın iletişim araçlarından herhangi birini kullanarak (web sayfamız, telefon, WhatsApp, e–posta, form) bize ulaşabilir.

Cevap Verebilirlik : Şikayetin alınmış olduğu, şikayetçiye derhal bildirilir. Şikayetin ilerleyişi ve sonucu hakkında şikayetçiye bilgi verilir.

Objektiflik : Her bir şikayet titizlikle, adil, objektif ve tarafsız değerlendirilir. Şikayet kapatılıncaya kadar süreç takip edilir.

Gizlilik : Üyelerimize ilişkin her türlü kişisel bilgiler gizli tutulur, onayları olmadan üçüncü taraflarla paylaşılmaz.

Yasalara Uygunluk : Her türlü çalışma yasalara uygun bir şekilde, eşitlik değerlerine dikkat edilerek, adil olarak yapılır.

Ücretler : Şikayet, soru ve isteklerin değerlendiril- mesi ve sonuca ulaşılması konusunda herhangi bir ücret talep edilmez.

Üye Odaklı Yaklaşım : Odamız politikası ve yasal gereklilikler çerçevesinde üyelerimizin şikayet, soru ve isteklerine uygulanabilir çözümler sunulur.

Hesap Verebilirlik : Şikayet, soru ve istekler kayıt altına alınır ve üyelerimiz bilgilendirilir.

Sürekli İyileştirme : Üyelerimizden gelen geri bildirimler ve iyi uygulama örnekleri, iş süreçler- imizin iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde kullanılır, üye odaklı yaklaşım gözetilir.

Nazilli Ticaret Odası, tüm makul çözüm yolları tükenene ve üyelerini memnun edene kadar şikayeti izlemeyi, şikayetleri çözerek ve objektif değerlendirerek üye beklentilerini karşılamayı taahhüt etmektedir.

Üye İlişkileri Politikası

Odamız kalite yönetim sistemine uygun bir şekilde üye memnuniyetini ön planda tutarak, üyelerimizin talep, öneri, ihtiyaç, istek ve şikayetleri doğrultusunda hedefler ve planlar belirlemek. Belirlediğimiz hedeflerin ve planların, hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirildiği ve herhangi bir memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin yapıldığı, üye ilişkileri ve üye memnuniyeti odaklı bir sistem inşa etmek. Bu sistem ile, şeffaf ve hesap verilebilir ilkeler doğrultusunda, çözüm odaklı bir politika izlemeyi amaç edinmektir.

Odamız bu politika ile,

 • Oda üyelerinin istedikleri bilgiye ulaşabilmeleri için odamızdaki gerekli iletişim kanallarının her an açık olmasını
 • Üye yada kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasını ve ürettiği bilgilerin doğruluğunu
 • Üyeler arasında ayrım yapmadan, tüm işlemlerin ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirileceğini
 • Oda organ üyeleri ile çalışanların, 5174 sayılı “Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu”na istinaden görevlerini yerine getireceklerini
 • Oda üyelerine ait sicil bilgilerinin, mali bilgilerin, istatistiki bilgilerin ve diğer muhtelif bilgil erin daima güncel tutulacağını
 • Odanın, teknolojik yenilikler ile yeni yönetim sistemlerine uygun olarak çalışanlarına ve üyelerine devamlı eğitim vereceğini
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek hizmet kalitesini daima bir adım ileriye taşıyacağını

taahhüt etmektedir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?