NAZİLLİ TİCARET ODASI ETİK KURALLARI

Etik, doğru karar ve davranışları yönlendiren değerlere ilişkin kurallardır. Etik kurallar, günlük çalışmalarımızda yol gösterici olup, kurumsal değerlerimizi ve bunlara uygun davranış standartlarımızı yansıtır. Etik kurallar özünde, ulaşmak istediğimiz hedeflere varma şeklimizin, bunları elde etmek kadar önemli olduğunu ifade eder.

Etik kurallar, Nazilli Ticaret Odası’nın temel ilkelerini kapsamaktadır. Yasal, toplumsal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişimlerin yanı sıra Nazilli Ticaret Odası’nın ortak değerlerini de içerir. Oda personeli, görevlerini yerine getirirken Etik Kuralları’na ve Nazilli Ticaret Odası Değerleri’ne uymak zorundadır. İş prosedürlerinin, kanun ve düzenlemelerin, her türlü tutum ve davranışımızda yön gösterici olamayacağı bilinciyle, Oda değerlerimiz üzerine kurulmuş olan Etik Kuralları’mız bulunmaktadır.

Tüm çalışmalarda etik değerlere bağlılığı önkoşul sayan Nazilli Ticaret Odası, etik kuralları kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görmektedir.

 • KAPSAM

Nazilli Ticaret Odası etik kuralları, kurum çalışanlarını, üyelerini, tedarikçilerini ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerini düzenleyen, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, kaynakların verimli kullanımı, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuş vazgeçilmez kurallar bütününü kapsar.

 • ETİK KURALLARIMIZ

1.YASAL SORUMLULUK

Faaliyetlerimiz, ülkemizdeki yasa ve mevzuatlar ile 5174 sayılı kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülür. Kurum, kuruluş ve üyelerimize istenilen bilgiler zamanında, doğru ve anlaşılabilir bir biçimde sunulur.

Nazilli Ticaret Odası olarak paydaşlarımıza herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede durur, eşitlik ve tarafsızlık bilinci ile sorumluluklarımızı yerine getiririz. Tüm paydaşlarımız ile kurduğumuz iş ilişkilerinde ve işle ilgili yapılan anlaşmalarda yasaların getirdiği yükümlülüklere koşulsuz uyarız.

2.DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK

Yapılan işte, dürüst ve tarafsız davranılır. Tüm iş süreçlerimizde ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde, doğruluk ve dürüstlük, Nazilli Ticaret Odası olarak öncelikli değerlerimizdir. Biz, tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde hiçbir menfaat beklentisi olmaksızın doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz. Kurum olarak inandığımız ve benimsediğimiz bu değerler, hem çalışanlar hem de kurum olarak ortaya koyduğumuz davranışlarımız için bir rehber, bir yol haritasıdır. Biz, her ne olursa olsun gerçeğe bağlı kalır, doğruya inanır ve hakikati konuşuruz. Verilen sözler ile eylemler arasındaki tutarlılığa değer veririz. Kurum olarak hepimizden sorumluluklar, politikalar ve yükümlülükler çerçevesinde davranmamız beklenmektedir.

3.KARŞILIKLI SAYGI VE GÜVEN

Çalışanlar ve yöneticiler Nazilli Ticaret Odası’nın kurumsal başarısının, birer temel parçasıdır. Herkes kurumsal takımın birer oyuncusudur. Bu yüzden itibarlı ve saygılı davranışı herkesin hak ettiği göz önünde bulundurularak, birbirimize güvenmeyi, zincir halkalarını bir bütün olarak tutmayı başarmalıyız. İlişkiler, karşılıklı saygı çerçevesinde, itibar ve güveni sağlayacak şekilde yürütülür.

 • Çalışanlar Arası İlişkiler:

Çalışanlar arasında kurulan ilişki, bir iş ilişkisidir. Çalışanların birbirleriyle yada üyelerle tanıdık veya akraba olmaları, çalışanların hitap ve davranış şekillerini değiştirmez. Çalışanlar iş ortamında, iş arkadaşlığı sınırını aşan davranışlarda bulunamaz. Eş yada akrabaların ast, üst ilişkisi içinde çalışması veya aynı birimde çalışması uygun değildir.

Çalışanlar, mesai arkadaşları tarafından hoş karşılanmayacak herhangi bir davranışta bulunamaz (saygısızlık, alay, aşağılama, taciz vb.). Çalışanlar arası ayrımcılık yapılamaz (dış görünüş, bedensel engel, din, cinsiyet, dil, ırk vb.).

Çalışanlar kendi aralarındaki görüşmelerde politika, din, ırk gibi kişiye özel konularda propaganda yapmamalı yada karşı tarafın görüşünü etkilemeye yönelik baskı kurmamalıdır. Çalışanlar mesai arkadaşlarından, siyasi bir faaliyet içinde bulunmasını veya bir partiye üye olmasını isteyemez.

Çalışanlar kurum içerisinde silah, kesici, delici alet, çakı ve benzeri tehlikeli ekipmanlar bulunduramaz. Kurum içerisinde şiddet içerikli davranışlar, saldırgan tutumlar, tehditkar konuşma ve davranış biçimleri kabul edilemez. Bu durumlarda idarecilere bilgi verilir.

Çalışanlar, mesai arkadaşları, üyeler ve kurum ile ilgili kanıtlanamayacak beyanlarda bulunamaz, dedikodu yapamaz.

Kurum sınırları içerisinde kumar ve bahis oynanamaz. Kuruma alkol ve keyif verici maddelerin tesiri altında gelinemez. Kurum içerisinde bu maddeler kullanılamaz.

4.ÇIKARLARIN ÇATIŞMAMASI

Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak, çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini yerine getirme önemlidir. Kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına yada ilişkide bulundukları kişi ve kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat, onlarla ilgili mali yada diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranılır.

Çalışanlar, kişisel çıkarlar ve kurum çıkarları arasında bir çatışmaya neden olabilecek durumlardan kaçınmalıdır. Kaçınılması imkansız olan çıkar çatışmalarının idarecilere bildirilmesi gerekir.

5.SORUMLULUK

Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket edilir. Gerekli kararların, tutarlılık içerisinde, doğru, zamanında alınması ve uygulanması sağlanır.

6.FIRSAT EŞİTLİĞİ

Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde, ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlanır. Tüm çalışanlarımıza kendini geliştirme, yetiştirme ve yükselme fırsatı verilmektedir. Gerekli niteliklere sahip olan, üstün başarı gösteren ve bir üst görevin gerektirdiği sorumlulukları üstlenebilecek durumda olduklarını kanıtlayabilen personellerin önünü açmaktayız. Çalışanlarımızın önüne fırsatlar açmakta ve bu fırsatlardan yararlanmalarını teşvik etmekteyiz.

7.POZİTİF YAKLAŞIM

Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilenmektedir.

 • Üyeler, Tedarikçi Firmalar, İlişki İçerisinde Bulunduğumuz Diğer Kurum ve Kişilerle Olan İlişkiler

Üyeler, tedarikçi firmalar, ilişki içerisinde bulunduğumuz diğer kurum ve kişilerle finansal ilişkiler yada özel iş ilişkileri içerisine girilemez. Söz konusu şahıslardan kişisel amaçlı borç para/mal alınamaz veya bunlara ödünç para/mal verilemez.

Bunun dışında üyeler, tedarikçi firmalar, ilişki içerisinde bulunduğumuz diğer kurum ve kişilerden değerinin çok altında yada hiç bedel ödenmeksizin kişisel mal yada hizmet satın alınması, çıkar temini olarak değerlendirilir ve disiplin yönetmeliği kapsamında dikkate alınır.

 • Üye İlişkileri

Üyelerle ilişkilerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 • Üye memnuniyetini sağlamak, görev alanında olmasa dahi, tüm çalışanların birinci önceliğidir. Üye memnuniyetsizliğine yol açan konular öncelikli olarak ele alınır. Üye şikayetlerinin en kısa sürede çözülmesi için azami gayret gösterilir. Personel, şikayetleri kendi görev alanı içinde çözemediği takdirde idarecilere durumu bildirir.
 • Üye lehine bile olsa, üye bilgisi ve onayı olmaksızın bir işlem yapılamaz. Kurum lehine olsa bile, üyeye eksik yada yanlış bilgi verilemez. Üye ile ilgili herhangi bir işlemde yapılan hata saklanmaz. İdarecilere bilgi verilerek, çözüm aranır. Hata ile ilgili, üyeye de bilgi verilir.
 • Üyelerin kişisel bilgileri (iletişim bilgileri, medeni durumu, mesleği, eğitim durumu vb.) üyenin onayı olmadan ikinci bir şahsa yada firmaya verilemez (resmi kurumların yazılı talepleri hariç).
 • Üye ile kurulan ilişki, bir “Oda–Üye” ilişkisidir. Üyenin tanıdık, eş veya akraba olması, çalışanın davranış şeklini değiştiremez.
 • Üye tarafından hoş karşılanmayacak herhangi bir davranışta bulunulmaz (saygısızlık, alay, aşağılamak, taciz, ısrar vb.). Üye ile yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durum karşısında çalışan, üye ile tartışmaya girmeden konu ile ilgili idarecisine bilgi verir.
 • Üyeye ayrımcılık yapılmaz (dış görünüş, bedensel engel, din, dil, ırk, cinsiyet vb.). Üye ile yapılan görüşmelerde politika, din, ırk gibi kişiye özel konularda yorum yapılmaz, görüş bildirilmez.
 • Üyeden yapılacak tahsilatları, iş kuralları gereği sadece belirlenen birimler yapar. Hiçbir personel, üyeden para veya kıymetli evrak alamaz. Personeller, üye adına herhangi bir ödeme yapamaz.

8.MİSYON VE DEĞERLERE BAĞLILIK

Her türlü hizmet ve çalışmalarda, oda misyon, vizyon ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.

9.GİZLİLİK

Nazilli Ticaret Odası; personelleri, idarecileri, yöneticileri, üyeleri, tedarikçileri gibi tüm paydaşlar tarafından verilen gizli bilgilerin saklanmasını, ifşa edilmemesini sağlamaktadır. Gizli bilgilerin açıklanması, Nazilli Ticaret Odası veya paydaşlara zarar verebilir. Kurumumuz, gizli bilgilerin bulunduğu dokümanların korunaklı ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar ve uygun onay olmadan açıklanmasını engeller.

Sır saklamak ve ketum davranmak, kurumumuz için son derece önemlidir. İçerden bilgi sızdırmanın yada amaç ne olursa olsun yapılacak her türlü fikir hırsızlığının etik bir sorun olduğunun bilinciyle hareket ederiz. Kurum olarak bu tür yasal yükümlülüklere koşulsuz uyarız.

Nazilli Ticaret Odası olarak, çalışanlarımızın özel yaşamlarına ve kişisel özelliklerine saygı gösteririz. Çalışanlarımızın bilgisayar, e–posta ve internet kullanımına ilişkin gizlilik haklarına özen gösterir, bu konudaki yasal yükümlülüklere bağlı kalırız.

Çalışanlarımızdan, görevleri nedeniyle sahip olduğu gizli bilgi ve belgeleri kurum dışına çıkarmamalarını ve etik kurallar çerçevesinde hareket etmelerini bekleriz. Kurumumuz tarafından tanımlanmış olan gizli bilgi niteliğindeki dokümanlarla ilgili bir durum ihlali tespit edildiğinde, yasal prosedürlerin uygulanacağını beyan ederiz.

10.KAYNAKLARIN DOĞRU KULLANIMI

Her türlü malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve taşıtlar yalnızca iş amaçlı kullanılır; enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınılır. Nazilli Ticaret Odası’nın kaynakları; binasını, bilgisayarlarını, kurum sırlarını, ofis malzemelerini, ekipmanlarını, gizli bilgilerini içermektedir. Bütün çalışanlar, bu kaynakların kötü kullanılmamasıyla yada israf edilmemesiyle sorumludurlar.

 • Kurum Kaynakları

Kurum kaynağı; odanın mülkiyetinde olan ve/veya odanın sorumluluğuna geçici süre ile teslim edilmiş olan tüm varlıklar anlamına gelmektedir. Bunlar:

 • Odaya ait tüm bilgi, belge ve dokümanlar
 • İkramlıklar, mutfak malzemeleri, kırtasiye malzemeleri, temizlik malzemeleri, bilgi işlem sarf malzemeleri ve onarım malzemeleri
 • Masa üstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, cep telefonu hattı, telefon, faks ve benzeri iletişim cihazları, tarayıcı, fotoğraf makinesi, taşınabilir bellek, kart okuyucu, yazıcı, fotokopi makinesi ve benzeri ofis malzemeleri
 • Özel aletler, test cihazları, yedek parçalar, garanti belgeleri, hurdalar, her türlü sarf malzemeler
 • Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dışında, bilançomuzda kurum aktifine kayıtlı veya kuruma emanete bırakılmış her türlü varlıklar

Kurum adına yapılacak kaynak kullanımlarında, kurum çıkarları dikkate alınır. Kurum çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her ne kim adına yada yararına olursa olsun kurum varlıkları, olanakları ve personelleri kurum dışında kullanılamaz. “Her konuda tasarruf” ilkesi tüm çalışanlar tarafından ve üstün asta örnek olacağı şekilde kurumumuzda uygulanır.

Çalışanlar, her türlü kurum kaynağının amacına ve prosedürlere uygun kullanılmasından ve aynı zamanda bu kaynakların korunmasından sorumludur. Kurum kaynaklarının kullanımında herhangi bir ihmal, hasar veya olumsuzluğun gözlemlenmesi halinde, her çalışan idarecisine bilgi vermekle yükümlüdür.

11.KURUMSAL İMAJ

Nazilli Ticaret Odası’nın itibarı ve kimliği, en değerli varlıklar arasındadır. Kurumun imajının yerel ve ulusal olarak korunması ve geliştirilmesi için, faaliyetlerini kurallara ve en yüksek iş idaresi standartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Bu şekilde, çalışmanın getirdiği başarıyı paylaşmaktadır. Çalışanların, kurumun imajını ve kimliğini pozitif etkileyecek bir şekilde davranması beklenmektedir.

Etik kurallar, doğruluk ve dürüstlük ölçüleri olup, ahlaki açıdan bakıldığında, bireysel ve sosyal ilişkilerin temelini oluşturur. Bu kurallar, her bir çalışan için, işini yaparken nelere dikkat edeceğini, nasıl yapacağını, üyeler ve tedarikçiler ile nasıl çalışacağını ve birbirleri ile nasıl bir etkileşim içinde olacaklarını düzenler.

Oda, kendi etki alanı içinde insan hakları, çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadele alanlarında, uluslararası geçerliliğe sahip temel ilkeleri benimser ve destekler.

Tüm oda çalışanlarının bu doğrultuda aşağıda belirtilen etik ilkelere tam olarak uyumu esastır. Etik ilkelere uymayan davranışların gözlemlenmesi yada bu davranışlara maruz kalınması durumunda, çalışan bu durumu idarecilerine bildirmelidir:

 • Hediye ve Davet Kabul Etmemek

Kurum çalışanları, üyelerden, tedarikçi firmalardan ve kurumun ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma yada kişilerden hediye talep edemez, imada bulunamaz. Kurumu, yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirimler kabul edemez. Yılbaşlarında alınan kitap, ajanda, çiçek, çikolata gibi hediyeler bu kapsama dahildir.

 • Yardım ve Bağış Kabul Etmemek

Kurum ile iş ilişkisi olan hiçbir kişi, kurum veya kuruluştan kişisel yardım, bağış kabul edilemez.

 • Halkla İlişkilere Dikkat Etmek

Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak; kurumun bilgisi dışında seminer, konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak ayrıca karşılığında ücret alınıp, kazanç elde etmek yasaktır.

 • Dernek, Kulüp, Siyasi Parti İle İlişkilere Dikkat Etmek

Kurum çalışanı, kendi maddi olanaklarını kullanarak dahi olsa, politik faaliyetlere kurum adına maddi yardımda bulunamaz. Mesleki/sektörel dernekler, kulüpler hariç kurum adına faaliyetlere katılamaz. Görev süresi içinde herhangi bir politik partide aktif olarak faaliyet gösteremez.

Herhangi bir kurumda, dernekte, kulüpte veya siyasi partide kurum faaliyetlerini etkileyecek veya işyerinde bu konularla ilgili çalışma atmosferini bozacak şekilde faaliyet gösteremez. Yöneticiler de çalışanlarından, siyasi bir faaliyette bulunmalarını veya bir partiye, derneğe, kuruma ve kulübe üye olmalarını isteyemez.

Kurum çalışanları, kurum dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım edebilir, bağış yapabilir. Toplumsal anlamda hizmet veren, kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulmuş yardım derneklerinde görev alabilir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?