ATS Bilgilerinin Bildirim Zorunluluğu

ATS Bilgilerinin Bildirim Zorunluluğu

Karayolu taşımacılık faaliyetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerince düzenlenmektedir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin, ·4. maddesinde, Araç Takip Sistemi (ATS), taşıtların seyahate başladıktan sonraki seyrinin elektronik olarak takip edileceği/edilebildiği sistem olarak tanımlanmıştır. ·40. maddesinin 3. fıkrasında, A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahiplerinin, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgilerini, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait bilgileri, seyahatin başlangıç saatinden en geç 1 saat öncesine, seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerini ise bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın U-ETDS sistemine iletmek zorunda oldukları ve yapılan denetimlerde, bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin teyidi halinde, taşıma yapılan taşıttan taşıma sözleşmesinin ibrazının istenilmediği, ·40. maddesinin 4. fıkrasında, A1, B1 ve D1 ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi sahiplerinin, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde, onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgilerini, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait, 36. maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 38. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bilgileri, seyahat başlayıncaya kadar seyahati yapamayan veya tamamlamayan yolcu bilgilerini ise, bu durumun meydana geldiği saatten en geç 30 dakika sonrasına kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorunda oldukları, ·Geçici 2. maddesinde ise, 40. maddenin 3. ve 4. fıkraları ile belirlenen ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğunun 01/01/2024 tarihine kadar uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğunun 01/01/2024 tarihinden itibaren başlayacağı göz önünde bulundurularak, taşıma firmalarının herhangi bir mağduriyet yaşamamasını teminen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren Usul ve Esaslar yazımız ekinde gönderilmektedir.

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ (ATS) VERİLERİNİN BAKANLIĞIMIZA İLETİLMESİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Sadece ülkemiz sınırları içerisindeki taşıt hareketlerinin göz önünde bulundurulması

kaydıyla;

a) Bakanlığımıza iletilecek/bildirilecek Araç Takip Sistemi (ATS) veri setinde;

1) Taşıt plakasının,

2) Tarih, saat, dakika ve saniye bilgisinin,

3) Enlem ve boylam bilgisinin,

4) İl ve ilçe bilgisinin kodlar halinde,

yer alması,

b) ATS verilerinin, seferlerin gerçekleştiği süreçte Bakanlığımıza her 2 dakikada bir

iletilmesi/bildirilmesi,

c) ATS cihazının herhangi bir arıza yapması halinde, arıza durumunu arıza başlangıç

saatinden itibaren 24 saat içerisinde Bakanlığımız Ulaştırma Elektronik Takip ve

Denetim Sistemine (U-ETDS) bildirilmesi/iletilmesi ve arızanın 72 saat içerisinde

giderilmesi,

ç) (c) bendine göre U-ETDS’ye bildirilecek/iletilecek arıza bildirimlerinde, taşıt plakası,

tarih, saat ve açıklama bilgilerinin yer alması,

d) (c) ve (ç) bendine göre yapılacak arıza bildirimlerinde; aynı taşıt için, ilk arıza bildirimi

tarihinden başlamak üzere, otuz gün içerisinde, en fazla iki defa arıza bildiriminin

yapılabilmesi,

e) Gerçekleştirilen her bir sefer göz önünde bulundurularak, (b) bendinde belirtilen usulde

Bakanlığımıza hiçbir ATS verisi iletilmemesi/bildirilmemesi durumunda, her bir sefer

için Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin (KTY) 69 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının

(a) bendi uyarınca işlem tesis edilmesi,

f) Bakanlığımıza ATS verisini eksik/yanlış bildirenler hakkında, KTY’nin 69 uncu

maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi uyarınca işlem tesis edilmesi,

g) KTY’nin 69 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen 10 adet

uyarma sınırının, ATS verisinin KTY’nin 69 uncu maddesi çerçevesinde iletilmesi

gereken diğer verilerle birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi,

gerekmektedir.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?