Eğlence Yerlerinde Müzik Yayınları

Eğlence Yerlerinde Müzik Yayınları

Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Eğlence Yerlerinde Müzik Yayınları konulu ilgi yazısı ekte gönderilmiştir.         İlgi yazıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerel yönetimler, genel kolluk birimleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanarak gerekli kararların alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin standartları ile eğlence yerlerinde yapılacak müzik yayınlarına dair usul ve esaslar başta 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik olmak üzere ilgili mevzuatında belirlenmiştir.             

Bu çerçevede; · 2872 sayılı Çevre Kanununun “Gürültü” başlıklı 14 üncü maddesinde; “Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır. Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır.”, · 04.06.2010 tarihli R Kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını

sağlamak amacıyla ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve

konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin standartları ile eğlence yerlerinde yapılacak müzik yayınlarına

dair usul ve esaslar başta 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik olmak üzere ilgili mevzuatında

belirlenmiştir.

            Bu çerçevede;

· 2872 sayılı Çevre Kanununun “Gürültü” başlıklı 14 üncü maddesinde;

“Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle

belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır.

Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan

kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet

sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır.”,

· 04.06.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve

Yönetimi Yönetmeliğinin müzik yayınına dair usul ve esasları ile gürültü standartlarını belirleyen “Eğlence

yerlerine ilişkin esaslar” başlıklı 24 üncü maddesinin ilgili fıkralarında;

“a) Çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yayını

yapılması yasaktır. Bu alanlarda, açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmez. Bu

alanlardaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri kapalı hale getirilir.

d) Hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence

yerlerinde, 24:00­07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Diğer saatlerde ise

(b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetler

sürdürülür.

ğ) Bu madde kapsamında canlı müzik yapabilecek eğlence yeri veya yerlerinin 14/7/2005 tarihli

ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre canlı müzik izni alması şarttır. Bu izin verilirken

yetkili idarenin bu maddede belirtilen esaslara ilişkin uygun görüşü alınır, gerekli görüldüğü

takdirde yetkili idare Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlatır ve rapora ilişkin

yetkili idarenin uygun görüşü esas alınır.

k) Canlı müzik izni alınmadan hiçbir suretle müzik faaliyeti gerçekleştirilemez.”,

· 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin

Yönetmeliğin 38 inci maddesinde;

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı   :E­23635644­249­29914 10.05.2022

Konu :Eğlence Yerlerinde Müzik Yayınları

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 0pzmqV­pwycBj­zsXzMs­HKvmvT­gf19tZU6 Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri­ebys

İnönü Bulvarı No:4 06644 Bakanlıklar

Telefon No: (312)422 42 72 Faks No: (312)425 34 30

e­Posta: gpk.illeridaresi@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr

Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Hasan Basri ÖZDEMİR

Polis Memuru

Telefon No:

1

“Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve

sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü

müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla  canlı müzik izni

verilir. Canlı müzik izni ruhsata işlenmez. Ancak görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde

işyerinde bulundurulur

Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses

seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal

edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilir.

İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen

saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.”,

Hükümleri yer almaktadır. Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere;

ü Halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması, belirlenen

saatlere ve sınır değerlere uyulması kaydıyla yetkili idarelerden canlı müzik izni alınarak eğlence

yerlerinde müzik yayını (gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak

yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik) yapılabilmektedir.

ü Çok Hassas Kullanım Alanlarındaki (konutlar, sağlık kuruluşları ve yatılı eğitim

kurumları/yurtları) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde günün hiçbir vaktinde müzik

yayını yapılamamaktadır.

ü Az Hassas Kullanım Alanlarındaki (idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve

spor tesisleri gibi) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde 24:00­07:00 saatleri arasında

müzik yayını yapılamamaktadır.

ü Hassas olmayan alanlardaki eğlence yerlerinin açık veya kapalı bölümleri ile çok hassas ya

da az hassas kullanım alanlarındaki eğlence yerlerinin kapalı bölümlerinde ise; İşyeri Açma ve

Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ilgili belediye/il özel idaresinden canlı

müzik izni alınmak ve desibel sınırlarına uyulmak kaydıyla belirlenen saat sınırları içerisinde müzik

yayını yapılabilmektedir.

Öte yandan Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde belirlenen tedbirlerin ülke genelinde

uygulanmasını teminen çeşitli tarihlerde yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgelerinde müzik yayınına dair

usul ve esaslar bildirilmiş olup bu kapsamda son olarak 27 Haziran 2021 tarihli Genelge ile tüm

işyerlerinde/eğlence yerlerinde (konaklama tesisleri dahil) müzik yayınının saat 24:00’de sona

erdirileceği düzenlenmiştir.

Gelinen aşamada ilgili sektörlerin talepleri; yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri, halkın huzur ve

sükûnu tedbirleri çerçevesinde başta Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile

Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum/kuruluşlarca yapılan görüşmelerde değerlendirilerek

müzik yayınına dair usul ve esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

1. 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri/sınırlamaları saklı kalmak

kaydıyla ülke genelinde müzik yayını yapılabilme süresi saat 01:00’e kadar uzatılmıştır.

2. Yetkili idareden canlı müzik izni bulunmayan eğlence yerlerinde müzik yayınına (canlı, banttan ya

da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılmasına bakılmaksızın) kesinlikle izin verilmeyecektir.

3. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini genel güvenlik ve asayiş yönünden denetleme yetkisini

haiz genel kolluk birimlerimizce yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı,

belirlenen saat aralığı dışında yapıp yapmadığı gibi hususlara da dikkat edilecektir.

4. Genel kolluk birimlerimizin denetimlerinde halkın huzur ve sükûnunu bozacak ve çevreyi

rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatında belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde

müzik yayını yapan işletmeler ve/veya kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacaktır.

Vali ve Kaymakamlarımızca, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerel yönetimler, genel kolluk

birimleri, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar arasında

gerekli koordinasyonun sağlanarak gerekli kararlarının alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa

meydan verilmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.esmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin müzik yayınına dair usul ve esasları ile gürültü standartlarını belirleyen “Eğlence yerlerine ilişkin esaslar” başlıklı 24 üncü maddesinin ilgili fıkralarında; “a) Çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Bu alanlarda, açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmez. Bu alanlardaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri kapalı hale getirilir. d) Hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde, 24:00­07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Diğer saatlerde ise (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetler sürdürülür. ğ) Bu madde kapsamında canlı müzik yapabilecek eğlence yeri veya yerlerinin 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre canlı müzik izni alması şarttır. Bu izin verilirken yetkili idarenin bu maddede belirtilen esaslara ilişkin uygun görüşü alınır, gerekli görüldüğü takdirde yetkili idare Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlatır ve rapora ilişkin yetkili idarenin uygun görüşü esas alınır. k) Canlı müzik izni alınmadan hiçbir suretle müzik faaliyeti gerçekleştirilemez.”, · 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38 inci maddesinde; T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü Sayı   :E­23635644­249­29914 10.05.2022 Konu :Eğlence Yerlerinde Müzik Yayınları Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama Kodu: 0pzmqV­pwycBj­zsXzMs­HKvmvT­gf19tZU6 Doğrulama Linki: https://www.turkiye.gov.tr/icisleri­ebys İnönü Bulvarı No:4 06644 Bakanlıklar Telefon No: (312)422 42 72 Faks No: (312)425 34 30 e­Posta: gpk.illeridaresi@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr Bilgi için: Hasan Basri ÖZDEMİR Polis Memuru Telefon No: 1 “Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla  canlı müzik izni verilir. Canlı müzik izni ruhsata işlenmez. Ancak görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilir. İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.”, Hükümleri yer almaktadır. Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere; ü Halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması, belirlenen saatlere ve sınır değerlere uyulması kaydıyla yetkili idarelerden canlı müzik izni alınarak eğlence yerlerinde müzik yayını (gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik) yapılabilmektedir. ü Çok Hassas Kullanım Alanlarındaki (konutlar, sağlık kuruluşları ve yatılı eğitim kurumları/yurtları) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde günün hiçbir vaktinde müzik yayını yapılamamaktadır. ü Az Hassas Kullanım Alanlarındaki (idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde 24:00­07:00 saatleri arasında müzik yayını yapılamamaktadır. ü Hassas olmayan alanlardaki eğlence yerlerinin açık veya kapalı bölümleri ile çok hassas ya da az hassas kullanım alanlarındaki eğlence yerlerinin kapalı bölümlerinde ise; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ilgili belediye/il özel idaresinden canlı müzik izni alınmak ve desibel sınırlarına uyulmak kaydıyla belirlenen saat sınırları içerisinde müzik yayını yapılabilmektedir. Öte yandan Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde belirlenen tedbirlerin ülke genelinde uygulanmasını teminen çeşitli tarihlerde yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgelerinde müzik yayınına dair usul ve esaslar bildirilmiş olup bu kapsamda son olarak 27 Haziran 2021 tarihli Genelge ile tüm işyerlerinde/eğlence yerlerinde (konaklama tesisleri dahil) müzik yayınının saat 24:00’de sona erdirileceği düzenlenmiştir.  Gelinen aşamada ilgili sektörlerin talepleri; yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri, halkın huzur ve sükûnu tedbirleri çerçevesinde başta Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum/kuruluşlarca yapılan görüşmelerde değerlendirilerek müzik yayınına dair usul ve esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri/sınırlamaları saklı kalmak kaydıyla ülke genelinde müzik yayını yapılabilme süresi saat 01:00’e kadar uzatılmıştır. 2. Yetkili idareden canlı müzik izni bulunmayan eğlence yerlerinde müzik yayınına (canlı, banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılmasına bakılmaksızın) kesinlikle izin verilmeyecektir.

3.Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini genel güvenlik ve asayiş yönünden denetleme yetkisini haiz genel kolluk birimlerimizce yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında yapıp yapmadığı gibi hususlara da dikkat edilecektir. 4. Genel kolluk birimlerimizin denetimlerinde halkın huzur ve sükûnunu bozacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatında belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler ve/veya kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacaktır. Vali ve Kaymakamlarımızca, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerel yönetimler, genel kolluk birimleri, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanarak gerekli kararlarının alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?