İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı – Canlı Müzik Saatinin Uzatılması

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı – Canlı Müzik Saatinin Uzatılması

Kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin standartları ile eğlence yerlerinde yapılacak müzik yayınlarına dair usul ve esaslar başta 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik olmak üzere ilgili mevzuatında belirlenmiştir. Bu çerçevede; · 2872 sayılı Çevre Kanununun “Gürültü” başlıklı 14 üncü maddesinde; “Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır. Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır.” · 04.06.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin müzik yayınına dair usul ve esasları ile gürültü standartlarını belirleyen “Eğlence yerlerine ilişkin esaslar” başlıklı 24 üncü maddesinin ilgili fıkralarında; “a) Çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Bu alanlarda, açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmez. Bu alanlardaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri kapalı hale getirilir. d ) Hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde, 24:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Diğer saatlerde ise (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetler sürdürülür. ğ) Bu madde kapsamında canlı müzik yapabilecek eğlence yeri veya yerlerinin 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre canlı müzik izni alması şarttır. Bu izin verilirken yetkili idarenin bu maddede belirtilen esaslara ilişkin uygun görüşü alınır, gerekli görüldüğü takdirde yetkili idare Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu hazırlatır ve rapora ilişkin yetkili idarenin uygun görüşü esas alınır. k) Canlı müzik izni alınmadan hiçbir suretle müzik faaliyeti gerçekleştirilemez.” 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38 inci maddesinde; “Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri veya görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik izni ruhsata işlenmez. Ancak görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilir. İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.” Hükümleri yer almaktadır. Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere; Halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması, belirlenen saatlere ve sınır değerlere uyulması kaydıyla yetkili idarelerden canlı müzik izni alınarak eğlence yerlerinde müzik yayını (gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik) yapılabilmektedir. 2 Çok Hassas Kullanım Alanlarındaki (konutlar, sağlık kuruluşları ve yatılı eğitim kurumları/yurtları) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde günün hiçbir vaktinde müzik yayını yapılamamaktadır. Az Hassas Kullanım Alanlarındaki (idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde 24:00-07:00 saatleri arasında müzik yayını yapılamamaktadır. Hassas olmayan alanlardaki eğlence yerlerinin açık veya kapalı bölümleri ile çok hassas ya da az hassas kullanım alanlarındaki eğlence yerlerinin kapalı bölümlerinde ise; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ilgili belediye/il özel idaresinden canlı müzik izni alınmak ve desibel sınırlarına uyulmak kaydıyla belirlenen saat sınırları içerisinde müzik yayını yapılabilmektedir. Öte yandan Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde belirlenen tedbirlerin ülke genelinde uygulanmasını teminen çeşitli tarihlerde yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgelerinde müzik yayınına dair usul ve esaslar bildirilmiş olup bu kapsamda son olarak 27 Haziran 2021 tarihli Genelge i l e tüm işyerlerinde/eğlence yerlerinde (konaklama tesisleri dahil) müzik yayınının saat 24:00’ de sona erdirileceği düzenlenmiştir. Gelinen aşamada ilgili sektörlerin talepleri; yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri, halkın huzur ve sükûnu tedbirleri çerçevesinde başta Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum/kuruluşlarca yapılan görüşmelerde değerlendirilerek müzik yayınına dair usul ve esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri/sınırlamaları saklı kalmak kaydıyla ülke genelinde müzik yayını yapılabilme süresi saat 01:00’e kadar uzatılmıştır. 2. Yetkili idareden canlı müzik izni bulunmayan eğlence yerlerinde müzik yayınına (canlı, banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılmasına bakılmaksızın) kesinlikle izin verilmeyecektir. 3. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini genel güvenlik ve asayiş yönünden denetleme yetkisini haiz genel kolluk birimlerimizce yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında yapıp yapmadığı gibi hususlara da dikkat edilecektir. 4. Genel kolluk birimlerimizin denetimlerinde halkın huzur v e sükûnunu bozacak ve çevreyi rahatsız edecek şekilde ilgili mevzuatında belirlenmiş çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler ve/veya kişiler hakkında yetkili idarelere gerekli bildirimde bulunulacaktır. Yukarıda belirlenen esaslar doğrultusunda, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, gerekli koordinasyonun sağlanarak kolluk birimlerince yapılacak olan denetimlerde işletmenin canlı müzik izni olup olmadığı, belirlenen saat aralığı dışında müzik yayını yapılıp yapılmadığı gibi hususlara özellikle bakılmasına, Oy birliği ile karar verildi.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?