Mal Bildirim Beyanı

Mal Bildirim Beyanı

Bilindiği tizere 3628 sayh ,,Mal Bildiriminde Bulunması, Rüşvet ve Yolsuzlarla

Mücadele Kanunu, ile Bakanlar Kurulunun 10/8/1990 tarih ve 90/748 sayılı kararınca uygulamaya

konuIan mal bildirimiminde bulunması  Hakkkındai Yönetmelik” e dayanılarak çıkarılan ve 14

ocak 2010 tarihli ve 27462 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “3528 Sayılı MaI Bildiriminde

Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına

Daİr Tebliğ” (Tebliğ No: 2010/l)’e göre Bakanlığımız gözetim ve denetimi altında faaliyet gösteren

ve 1t63 sğlı Kooperatifler Kanunu ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında

Kanuna tabi olan kooperatif ve üst kuruluşlanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile gene|

müdürlerinden yeni göreve başlayanlar, göreve başladıklan ve görevlerinin sona erdiği tarihi izleyen

bir ay içiıde, görevli bulunduklan siire içinde ise sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı

sonuna kadar, mal bildirimi beyanlanı kapalı bir zarf içinde ve bir yazı ekinde mensubu oldukları

kooperatif veya üst kuruluşun merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret il müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.

Konu ile ilgili duyurunun tamamını görüntülemek için lütfen aşağıdaki pdf ikonuna tıklayınız.

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?