Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mevzuat: Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 07 Haziran 2023 Tarihli ve 32214 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/
Özet: Bu Yönetmelik ile  17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.   Aynı Yönetmeliğin Komisyon Başkanlığının görevlerinin sayılmış olduğu 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendi “Hakem ve Bilirkişi Listesini tutmak” şekilde değiştirilmiş, (d) bendine “ve itiraz hakem” ibaresi eklenmiş böylelikle itiraz hakem heyeti oluşturulmasının bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve doğru bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacak mekanizmaları kurmak ve bunun denetimini sağlamak komisyon başkanlığının görevleri arasında sayılmış, (e) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya  “ı) Bilirkişi Listesine kayıt için Komisyona yapılan başvuruları değerlendirerek şartları sağlayanların listeye kaydı için gerekli işlemleri tesis etmek. i) Mevzuatın öngördüğü ilanları yayımlamak. j) Başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesini teminen gerekli bilgi işlem altyapısını tesis etmek.” bentleri eklenmiştir.   Bu kapsamda, Komisyon başkanlığının görevleri genişletilmiş ve değiştirilmiştir.   Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “Raportör ve itiraz yetkilisi MADDE 8- (1) Atanacak raportör ve itiraz yetkilisinin; a) Malî güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan nitelikleri taşıması, b) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olması, c) Sigorta hukukunda en az iki yıl veya sigortacılıkta en az beş yıl deneyimi olması, gerekir. (2) Raportörler ve itiraz yetkililerinin görev süresi ve ücreti Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenir. (3) Sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin ilk inceleme raportör tarafından yerine getirilir. İtiraz hakem heyetine intikal etmiş dosyalar üzerindeki ilk inceleme itiraz yetkilisi tarafından yerine getirilir. Ancak Raportör ve itiraz yetkilisi uyuşmazlığın esasına dair karar veremez. Raportörler ve itiraz yetkilileri, incelemelerini on beş gün içinde tamamlamak zorundadır. Raportörler hayat ve hayat dışı sigorta gruplarından sadece birinde faaliyet gösterir.”   Yönetmeliğin 8 inci maddesi yerine yukarıdaki madde eklenmiştir.   Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b), (c) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “b) Sigortacılıkta en az on yıl kesintisiz deneyim şartının sağlanmasında; 1) Kurum meslek personeli ile sigortacılığa ilişkin düzenleme, denetleme ve uygulama alanlarında grup başkanı, daire başkanı veya başkan yardımcısı unvanları ile görev yapan Kurum personelinin, 2) Sigorta, reasürans ve sigorta teminatı veren emeklilik şirketlerinde, Birlikte, sigortacılıkla ilgili özellikli kuruluşlarda ve özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlarda genel müdür, genel müdür yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, kuruluş müdürü ve kuruluş müdür yardımcısı unvanlarıyla görev yapan yöneticiler ile başka unvanlarla anılsa dahi yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk konumlarda görev yapan diğer yöneticilerin, 3) (2) numaralı alt bentte sayılan şirket, Birlik ve kuruluşların; hukuk, hasar, aktüerya, risk kabul, teknik muhasebe, reasürans veya iç sistemler birimlerinden en az birinde asli iş süreçlerinin icra veya kontrolünde görevli personelin, 4) Üniversitelerde sigortacılık ve aktüerya alanında öğretim üyesi olarak ders veren ve akademik çalışması bulunanların, bu görevlerde geçirdikleri süreler değerlendirmeye alınır.             c) Sigorta hukukunda en az beş yıl deneyim sahibi kabul edilecekler; 1) Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmekle görevli adli yargı mahkemelerinde hâkim olarak görev yapmış olanları, 2) Kurul Başkan ve üyelerini, Kurum avukatlarını veya hukuk fakültesi mezunu Kurum meslek personeli ile sigortacılığa ilişkin düzenleme, denetleme ve uygulama alanlarında grup başkanı, daire başkanı veya başkan yardımcısı unvanları ile görev yapan hukuk fakültesi mezunu Kurum personelini, 3) Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ve adli yargı mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda fiilen vekillik yapmış olan avukatları, 4) Üniversitelerde sigorta hukuku ve ticaret hukuku alanlarında öğretim üyesi olarak ders veren ve akademik çalışması bulunanları, kapsar.”   “g) Farklı zamanlarda sigortacılık ve sigorta hukuku alanlarının her ikisinde de deneyimi olanların toplam deneyim süresi yeterliliği, fiili deneyimin son bir yılında deneyim süresi fazla alanın tabi olduğu asgari süreye göre tespit edilir.”   Sigorta hakemleri hakkındaki 13. Maddenin b c ve g bentleri yerine yeni bentler getirilmiştir.   Bu yönetmeliğin 5 inci maddesi ile Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin “Sigorta Hakemliği Sınavı” hakkındaki 13/A maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış,  Adayların Sigorta Tahkim Komisyonuna sunacağı başvuru için gerekli şartları taşıdıklarını gösteren belgeler hakkındaki ikinci fıkrasının (ğ) bendi “13 üncü maddede öngörülen deneyimin ispatına ilişkin belgeler” şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “beş” ibaresi “on beş” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.   Sigorta Hakemliği Sınavı hakkındaki 5 inci maddede değişiklikler yapılmıştır: Adayların Sigorta Tahkim Komisyonuna sunacağı başvuru için gerekli şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin sayıldığı ikinci fıkrasının ğ bendi “13 üncü maddede öngörülen deneyimin ispatına ilişkin belgeler” şekilde değiştirilmiştir.2- h bendinde yer alan serbest çalışan avukatların, her yıla ait sigorta konulu en az beş davanın hükmü, on beş olarak değiştirilmiştir.   Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Dosya üstlenmesinde hukuki ve fiili engeller bulunan hakemler, bu amaçla tutulan ayrı bir listede yer alır. Buna göre; a) Mücbir nedenler, umulmayan haller ve Komisyon tarafından haklı görülecek mazeretleri nedeniyle geçici bir süreyle fiilen hakemlik yapması mümkün olmayan kişiler, b) Kanunun 30 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrası uyarınca sigorta hakemliği yapması yasaklanmış kişiler, c) Kurul veya Yargıtaydaki görevleri devam ettiği süre boyunca yedinci fıkrada sayılan kişiler, fiilen sigorta ya da itiraz hakemliği yapamaz ve bu listede izlenir. Sigorta hakemlerinde, belirtilen listede bulunma haline sebep olan durumların sona ermesi halinde, listede ilgili değişikliğin yapılabilmesini teminen keyfiyet, ilgili hakem tarafından derhal Komisyona bildirilir. Bu fıkra uyarınca düzenlenen listede bulunanlar, kayıt tarihinden itibaren her beş yılda bir Komisyon Başkanlığının görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Kurum tarafından değerlendirilir ve bunların genel listeye kaydı yapılabilir.” “(6) Hakem ihtiyacının karşılanması amacıyla, uyuşmazlıkların sayısını ve türünü dikkate alarak gerekli şartları taşıyan hakemleri hayat ve hayat dışı grupları arasında aktarmaya ve en az on yıl sigorta hakemliği yapmış olanlar arasından deneyim ve uzmanlık alanı gibi kriterlere göre seçilecek kişileri itiraz hakemliği listesine geçirmeye Komisyonun talebiyle Kurum yetkilidir. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurum onayıyla Komisyon tarafından belirlenir. (7) Kanunun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen nitelikler ile bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde düzenlenen deneyim şartlarını taşımak kaydıyla;  en az 6 ay süreyle görev yapmış olan Kurul başkan ve üyeleri ile Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümü kararına göre taraflardan biri sigorta şirketi olan ve sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmekle görevli daireleri ile iş kazaları ve meslek hastalığından kaynaklanan tazminat ve rücu davalarında sigorta şirketinin de taraf olduğu uyuşmazlıkları çözmekle görevli dairelerinde de en az 6 ay süreyle görev yapmış olan başkan ve üye hakimler Komisyona müracaatlarına istinaden itiraz hakemi olarak listeye doğrudan kaydedilir.” Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları yerine yukarıdaki fıkralar yazılmıştır.   Aynı Yönetmeliğin Sigorta Tahkim Sistemine başvuru ve hakem ataması hakkındaki 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Raportör tarafından dosya üzerinde,  hangi hususlar dikkate alınarak ön inceleme yapılacağını düzenleyen ikinci fıkranın (b) bendine “İcra ve İflas Kanununa göre icra takibine,” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan ilgiliye iade edilecek miktar hakkında “yüzde doksanı” ibaresi “yarısı” şeklinde değiştirilmiş, onuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  “(1) Tahkim için, Komisyonun merkezine, başvuru yapan kişinin ikametgâhının bulunduğu ya da rizikonun gerçekleştiği yerdeki büroya veya Komisyonun elektronik ortamından başvurulabilir. Uyuşmazlık başvurularında; Komisyonun internet sayfasında yayımlanan güncel başvuru formu, uyuşmazlığa ilişkin bilgi ve belgeler, başvuru ücreti ile tebligat giderinin yatırıldığına dair belgelerin yer alması gerekir.” “Mücbir nedenler, umulmayan haller ve Hakem Listesinden silinme halinde sonuçlanmayan başvurular için yeni hakem görevlendirmesi yapılması durumunda, yeni görevlendirilen sigorta hakemi görevlendirildiği tarihten itibaren en geç dört ay içinde, itiraz hakemi iki ay içinde karar vermeye mecburdur.” 16. Maddenin 1 inci fıkrası yerine bu fıkra gelmiştir. “(14) Tek ve heyet koordinatörü hakemlere bir ayda en fazla yetmiş adet uyuşmazlık dosyası atanır. Komisyona yapılan yüksek başvuru sayısına istinaden bu adetten daha fazla atama yapılması gerekmesi halinde Komisyon keyfiyeti Kuruma bildirerek atama yapabilir. Dönemsel ve arızi nedenlere bağlı durumlar hariç, altışar aylık periyotlar itibarıyla atanan dosya sayısının belirlenen adedin üzerinde gerçekleşmesi halinde Kurum gerekli sayıda yeni hakemi listeye eklemek için 13/A maddesine göre hakemlik sınavı açar.” 16. Maddeye bu 14. Fıkra eklenmiştir. Raportör tarafından dosya üzerinde,  hangi hususlar dikkate alınarak ön inceleme yapılacağını düzenleyen 16 ncı ikinci fıkranın (b) bendine “İcra ve İflas Kanununa göre icra takibine” ibaresi eklenmiştir.Aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan ilgiliye iade edilecek miktar hakkında “yüzde doksanı” ibaresi “yarısı” şeklinde değiştirilmiş. Aynı Yönetmeliğin “İtiraz hakem heyetleri, heyete başvuru ve atama” hakkındaki16/A maddesinin birinci fıkrası “İtiraz hakem heyetine başvuru, Komisyonun internet sayfasında yayımlanan güncel itiraz başvuru formu ile itiraz başvuru ücreti ve tebligat giderlerinin yatırıldığını gösteren belge ile birlikte Komisyonun merkezine veya başvurunun yapıldığı yerdeki büroya ya da Sigorta Tahkim Komisyonuna elektronik ortamda yapılır. İtirazın süresi içinde usulüne uygun yapılıp yapılmadığı itiraz yetkilisince incelenir. Yapılan incelemede, itirazın değerlendirmeye alınamayacağı anlaşılırsa durum ilgiliye bildirilir ve yatırılan ücretin yüzde doksanı iade edilir.” şeklinde değiştirilmiştir. “İtiraz hakem heyetleri, heyete başvuru ve atama” hakkındaki 16/A maddesinin birinci fıkrası yerine yukarıdaki fıkra eklenmiştir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/06/20230607-2.htm
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?