Gerçek Kişiler (Şahıs Firması)

Gerçek Kişiler (Şahıs Firması)

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir. (TTK 12. madde)

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nun 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve iş konusunda yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

6728 Sayılı Kanun ve 06/12/2016 tarihli resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret bakanlığının tebliği gereği şahıs işletmesi kuruluş onay işlemleri müdürlüğümüzde yapılabilmektedir.

Kayıt Evrakları

 1. Vergi Levhası Fotokopisi veya mükellefiyet Belgesi (2 Adet)
 2. Ticaret Sicili Müdürlüğünde hazırlancak İmza Tescil Talebi (3 Nüsha , Arkasında Onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi )
 3. 2 Adet Fotoğraf (Güncel) 
 4. Nüfus Cüzdanı aslı
 5. Gerçek Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (1 Adet)
 6. Şahıs Kayıt Dilekçesi ve Taahhütnamesi (2 Adet) Taahhütname ve Dilekçe
 7. Yabancı uyruklu ise noter tasdikli pasaport tercümesi (2 adet)

Önemli Notlar

 • İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
 • Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamaz.
 • Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.
 • Yabancı uyruklu kişinin işletmesinin başında bulunup fiili olarak çalışacak olması konusunda tescil işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilerek çalışma izni alınması zorunludur.

Değişiklik İşlemleri (Ünvan – İş Konusu – İş İlavesi)

 1. Dilekçe
 2. Tescil Talebi (Noter tarafından Düzenlenmiş)

Değişiklik İşlemleri (Adres)

 1. Dilekçe
 2. Vergi Levhası Sureti

Sigorta Acenteliği

 1. Dilekçe
 2. Acentelik vekâletnamesi (Noter onaylı)
 3. Acentelik sözleşmesi (Sureti)

Sigorta Acenteliğinin Feshi

 1. Dilekçe
 2. Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı)

Şube Açılışı

 1. Dilekçe
 2. Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylı kuruluşundan bugüne tescil edilen belgelerin ve yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin suretleri (Son 1 ay içinde alınmış)
 3. Merkezinin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınmış Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. Maddesine göre alınmış belge(Son 1 ay içinde alınmış)
 4. Şahıs Firması Kayıt Evrakları

Ticareti Terk

 1. 1-Terk Dilekçe-Mal Beyanı İİK 44.Maddesi Gereği
 2. İlgili Vergi Dairesinden alınmış ticari faaliyetinin bulunmadığına dair yazı (Asıl)
 3. Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. (Veraset ilamı veya mirasçılık belgesi asıl veya onaylı suret olmalıdır.)

Ekli Dosyalar


Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?