Kooperatifler

Kooperatifler

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

 1. Sözleşme onay tarihi,
 2. Kooperatifin unvanı ve merkezi,
 3. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,
 4. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
 5. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,
 6. Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu
 7. Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,
 8. Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
 9. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
 10. Kooperatifin temsiline ait hükümler,
 11. Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
 12. Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği
 13. Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri

Kuruluş

Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası Mersis sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda; Müracaat evrakları arasına Potansiyel Vergi numarasını gösteren Mersis ekran çıktısının veya İnternet vergi dairesinden potansiyel vergi numarasını gösteren ekran çıktısının ibraz edilmesi gerekmektedir.

MERSİS SİSTEMİ HARİCİNDE DÜZENLENEN VE NOTERDEN ONAYLANMIŞ ANA SÖZLEŞMELER İLE İŞLEM YAPILMAMAKTADIR.

 1. Dilekçe (Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.)
 2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış sözleşme kitapçığı (1 nüsha)
 3. Bakanlık izin yazısı aslı
 4. Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha)
 5. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır.)
 6. 14.01.2010 tarih 27462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereğince; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na tabi kooperatiflerde 1 ortaklık payının değeri 100 TL ye yükseltilmiştir.

Anasözleşme Değişikliği

 1. Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.)
 2. Genel kurul tutanağı (2 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 5. Tadil mukavelesi (2 nüsha)
 6. Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.
 7. Gündem

Genel Kurrul

 1. Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 5. Gündem

Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise;

 1. Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)
 2. Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
 3. Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır

Tasfiyeye Giriş

 1. Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Gündem
 5. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 6. Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi

Tasfiye girişinin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları kaşe ve tasfiye memurlarının müşterek imzası ile ilana verilmelidir.

Tasfiye Sonu

 1. Dilekçe (Tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı)
 2. Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 5. Gündem
 6. (Tasfiye sonu kati bilançosu) (2 nüsha – kooperatif kaşesi ile tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı)
 7. Mal beyanı

Ekli Dosyalar


Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?