Limited Şirketler

Limited Şirketler

Limited Şirketlerde Kuruluş

Kuruluş işlemlerinde potansiyel vergi numarası Mersis sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda; müracaat evrakları arasına potansiyel vergi numarasını gösteren Mersis ekran çıktısının ibraz edilmesi gerekmektedir.

6728 Sayılı Kanun ve 06/12/2016 tarihli resmi gazetede yayımlanan gümrük ve ticaret bakanlığının tebliği gereği şirket kuruluş sözleşmeleri müdürlüğümüzde onay işlemleri yapılabilmektedir.

 1. Dilekçe (Başvuru dilekçesine; bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları, her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutarlar, ister ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları ile şirketin ne suretle temsil edileceği yazılmalı, bu dilekçe müdürlerin tümü tarafından imzalanmalı ve aşağıdaki belgeler de bu dilekçeye ek yapılmalıdır.)
 2. Tüzel Kişi Oda Kayıt Beyannamesi (1Adet)
 3. Taahhütname (2Adet)
 4. MERSİS üzerinden düzenlenmiş tasdikli Ana sözleşme (4 Asıl-Ticaret Sicili Müdürlüğünde Onaylanacaktır.) (Yabancı sermayeli şirketlerde 4 Adet)
 5. Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge, / (Şirket Ortağı olmayan Müdür Beyanı)(Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)
 6. Ayni Sermaye Var ise;
  • Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayin değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
  • Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
  • Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
  • Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler
 7. Nakden taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin  şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
 8. Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet)
 9. Yabancı Uyruklu Ortak var ise;
  • Yabancı ortak hakiki şahıs ise, noter onaylı pasaport tercümesi (2 Adet)
  • Tüzel kişi ise , şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren noter onaylı tercüme edilmiş faaliyet belgesi (2 Adet) (Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.)
  • Şirketin Apostil Şerhi içeren veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış iştirak kararı (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
  • Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin pasaport sureti (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
  • Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket ünvanına göre imza beyannamesi. (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
  • Yabancı uyrukluların T.C. Vergi Kimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana sözleşmede gösterilmek zorundadır.
  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar için Faaliyet Bilgi Formu(2 Adet)
 10. Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı
 11. Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait ikametgah belgesi.

Limited Şirketler ile ilgili Önemli Notlar

 • Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucularının imzalarının noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde tescil edilmelidir.
 • Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.
 • Kurucuların en az bir gerçek veya tüzel kişi olması ve ortak sayısının elliyi aşmaması gerekmektedir. Tüzel kişi kurucu ortakların unvanları, merkezleri ve ticaret sicili numaralarının yazılması zorunludur.
 • Ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi verilir.
 • Limited şirket unvanının Türkiye genelinde korunması mecburiyeti bulunmaktadır. Bu itibarla kullanılacak olan ünvanın daha önce herhangi bir ticaret sicilinde tescil edilmemiş olması gerekmektedir.
 • En az 1 faaliyet konusunun ticaret unvanında gösterilmesi zorunludur.
 • İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
 • Şirketin işletme konusunun esas noktaları belirtilmeli ve tanımlanmalıdır. Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, limited şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.
 • Şirketin varsa süresi belirtilmelidir. Herhangi bir süre belirlenmemişi se “Süresiz” ibaresi yazılmalıdır.
 • Şirketlerin ana sözleşmelerinde süre maddesinde yer alan süre bittiği takdirde, şirket faaliyetine devam edecek şirketin faaliyetine devam ettiğine dair mahkeme kararı (Aslı veya Mahkemeden aslı gibidir onaylı)
 • Limited şirketin sahip olması gereken asgari sermaye tutarı 10.000 Türk Lirası ‘dır. Ortakların payları 25,00 TL ve katları olarak dağılmalıdır
 • Nakdi ödemeler yapılması durumunda herhangi bir bankada özel bir hesap açtırılır. Şirket adına açılacak özel bir hesaba sadece şirketin kullanacağı şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların kanunda, esas sözleşmede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret sicile yöneltilecek bir banka mektubu ile ispat edilir.(TTK 344)
 • Şirketin tüzel kişilik kazandığına dair TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ yazısının sunulması ile Banka parayı sadece şirkete öder.(TTK 345)
 • Noter onay tarihinden itibaren 3 ay geçtiği halde tüzel kişilik kazanmaması halinde, yine TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ ‘nün bu hususu doğrulayan yazısıyla yatırılan bedelin ilgili pay sahiplerine iade istenecektir.
 • Kurulacak şirkete sermaye olarak konulan her türlü menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
 • Ayni sermaye olarak gayrimenkul ve nakil vasıtası konulduğu takdirde gayrimenkul üzerinde herhangi bir takyidatın , nakil vasıtalarının mülkiyeti muhafaza kaydının bulunmadığına dair belgeler
 • Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.
 • Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler. Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.
 • Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır. Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir.
 • Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörebilir. Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir.

Limited Şirketlerde Müdür Ataması

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 
 2. Şirket müdür ataması ve temsil şekline ilişkin Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Kararda ortakların T.C. Kimlik Numaraları belirtilmelidir.)
 3. Temsil yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi veya tescil talepnamesi (Noter onaylı)
 4. Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge, (Şirket Ortağı olmayan Müdür Beyanı) (Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.)
 5. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

Limited Şirketlerde Hisse Devri

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Hisse devrine ilişkin Noter onaylı Hisse Devir Kararı (Kararda ortakların T.C. Kimlik Numaraları belirtilmelidir.)
 3. Hisse devir sözleşmesi, (Asıl imzalı -Noter onaylı )
 4. Pay defterinin noter bilgilerini gösteren kapağı ile beraber ilgili sayfalarının sureti (Devir eden ve devir alan kişilere ait)
 5. Hisse devir sonucunda şirketin tek ortaklı kalması durumunda; Şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adının, yerleşim yerinin ve vatandaşlığının kararda belirtilmesi gerekmektedir.
 6. Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluşuyorsa müdür atamasına ilişkin evraklar ilave edilecektir.
 7. Vefat nedeni ile hisse dağılımında değişiklik oluyor ise veraset ilamı aslı ve bu karara dayanılarak yapılan hisse dağılımını gösterir Noter onaylı Veraset Kararı
 8. Son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli)
 9. Şirkete yeni giren ortağa ait, kimlik fotokopisi
 10. Ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi,
 11. Yabancı Uyruklu Ortak var ise;
  • Yabancı ortak hakiki şahıs ise, noter onaylı pasaport tercümesi (2 Adet)
  • Tüzel kişi ise, şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin Apostil Şerhini içeren noter onaylı terüme edilmiş faaliyet belgesi (2 Adet) (Merkezin bulunduğu yabancı memlekette Ticaret Siciline karşılık olan herhangi bir resmi teşekkül bulunmadığı taktirde bu belge işletmenin bulunduğu yerdeki resmi Türk makamlarınca düzenlenir.)
  • Şirketin Apostil Şerhi içeren veya ilgili ülkedeki Resmi Tük Konsolosluğunca onaylanmış iştirak kararı (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
  • Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişilerin pasaport sureti (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
  • Yeni şirkete ortak olan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu şirkette imzaya yetkili olacaklar ise şirket ünvanına göre imza beyannamesi. (2 Adet Noter Onaylı Tercümesi)
  • Yabancı uyrukluların T.C. VergiKimlik numarası olmadan Şirket kuramazlar ve ortak olamazlar. Vergi Kimlik numaraları Ana sözleşmede gösterilmek zorundadır.
 12. Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı,
 13. Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait yerleşim yeri belgesi.

Tek Ortaklık Durumu

Türk Ticaret Kanunu 574.maddesine göre ortak sayısı 1’e düşerse, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir.

Limited Şirketlerde Adres Değişikliği

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Adres değişikliğine ilişkin Noter onaylı Adres Değişikliği Kararı (Adres değişikliği kararında açık adres yazılırken Mahalle, Cadde, Sokak adı, Kapı Numarası, İlçe ve İl adı kararda tam olarak belirtilmelidir.)
  • Adres değişikliği sonucu İlçe veya İl değişikliği söz konusu olması halinde merkez maddesi ile ilgili anasözleşme tadili gerekmektedir.
  • Adres değişikliği Belediye tarafından yapıldı ise; ilgili Belediyeden adresinin değiştirilme kararını, tarihini ve sayısını gösteren şirketin eski ve değişiklik sonucu oluşan yeni adresini gösteren yazı aslının Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

Limited Şirketlerde Ana Sözleşme Tadili

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 
 2. Noter onaylı Tadil Kararı (Anasözleşmenin değişen maddesine/maddelerine ilişkin yeni metni içermelidir.)(Kararda ortakların T.C. Kimlik Numaraları belirtilmelidir.)
 3. Tadil Metni (2 adet ortaklar tarafından imzalı ve kaşeli)

Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 
 2. Noter onaylı Sermaye Artırım Kararı (Sermaye maddesine ilişkin yeni metni içermelidir.)(Kararda ortakların T.C. Kimlik Numaraları belirtilmelidir.)
 3. Tadil Metni (3 adet ortaklar tarafından asıl imzalı ve kaşeli) (Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)
 4. Arttırılan nakdi sermayenin kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka dekontu
 5. Arttırılan sermayenin on binde dördünün Halk Bankasına yatırıldığına dair banka dekontu (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi 80000011(IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no’lu Rekabet Kurumu hesabına)
 6. Sermaye artırımına ilişkin ana sözleşme değişikliğinde artırılan sermayenin ödendiğini gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ve yine bu kişiye ait faaliyet belgesi
 7. Sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri yoluyla yapılıyorsa, bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı 
 8. Sermaye artırımının ortakların şirketten alacaklarının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair mahkemenin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavir raporu veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ve yine bu kişiye ait faaliyet belgesi
 9. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 10. Ayni ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,
 11. Sermaye artırımı hisse senetlerinin konulması veya değer artış fonu, iştiraklerden gelen değer artış fonu, maliyet artış fonu, iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış kârının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair Yeminli Mali Müşavir raporu,
 12. Sermaye artırımının fevkalade ihtiyatlar veya dağıtılmayan kârların ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine ilişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir raporu,

Limited Şirketlerde Sermaye Azaltımı

 1. Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı, sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği ve ana sözleşmenin değişen maddesine ilişkin tadil metnini de içeren sermaye azaltılmasına dair noter tasdikli genel kurul kararı
 2. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor
 3. Şirketin aktiflerinin sermaye azaltılmasına rağmen alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda olduğunu gösterir YMMM veya SMM raporu, faaliyet belgesi, denetime tabii şirketlerde denetçi raporu
 4. Alacaklılara yedişer gün arayla üç defa yapılan çağrıya ilişkin Ticaret Sicili gazetesi örnekleri
 5. Alacakların ödendiğine veya teminat altına alındığını gösteren belge

Önemli Notlar:

 • Sermaye azaltılmasına ilişkin genel kurul kararında şirket müdürlerinin raporunun onaylandığı ve sermaye azaltılmasının ne şekilde yapılacağı gösterilir.
 • Sermaye paylarının itibari değeri ve her ortağa ait olan pay adedi açıkça belirtilmelidir.

Eş Zamanlı Sermaye Azaltma Ve Artırımı

Sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak sermaye artırımının gerçekleştirilmesi halinde sermaye artırımına ilişkin belgelere aşağıdaki belgeler eklenir.

 1. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,
 2. Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu,
 3. Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (Ana sözleşmenin sermayeye dair maddesinin yeni metninde sermayenin azaltıldığı ve azaltılan sermaye miktarı ile eş zamanlı olarak sermayenin artırıldığı artırılan sermaye miktarı ve ne şekilde karşılandığı açıkça belirtilir.)
 4. Hazirun cetveli ve Gündem
 5. Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren değişik şirket sözleşmesi metni
 6. Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitine ilişkin raporu
 7. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor

Limited Şirketlerde Sigorta Acenteliği Verilişi

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 
 2. Acentelik vekâletnamesi (Noter onaylı)
 3. Acente Sözleşmesi (Aslı veya sureti)

Limited Şirketlerde Sigorta Acenteliğinin Feshi

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı)

Limited Şirketlerde Şube Açılışı

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 
 2. Şirket merkezinin başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğünde kayıtlı olması halinde; varsa değişiklikleriyle beraber şirket ana sözleşmesinin ve merkeze ilişkin kuruluşundan itibaren Tüm Ticaret Sicili Gazetelerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylı suretleri,
 3. Şube açılışına dair Noter onaylı Şube Açılış Kararı (Kararda ortakların ve şube yetkilisinin T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)(Kararda; Merkezin tescil tarihi, ünvanı, ticaret sicili numarası, adresi, sermayesi ile Şubenin ünvanı, açık adresi, sermayesi ve temsilcisi açıkça belirtilmelidir.)
 4. Şube ünvanı altında şubeyi temsile yetkili kılınan şube müdürü adına düzenlenmiş imza beyannamesi (noter onaylı aslı)
 5. Şirket ortaklarını, yetkililerini ve sermayesini gösteren Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylı bir belge ( son bir ay içinde alınmış )
 6. Şube yetkilisine ait kimlik sureti

Limited Şirketlerde Şube Kapanışı

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 
 2. Noter onaylı Şube kapanış kararı

Limited Şirketlerde Merkez Nakli

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış – aslı)
 3. Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin ve bunların yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetelerinin ilgili Sicil Müdürlüğünce onaylı sureti (tarih sırasına göre)
 4. Merkez nakline ilişkin Noter onaylı Genel Kurul Kararı (Kararda; tadil olunan merkez maddesinin yeni şekli belirtilmelidir.)(Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)
 5. Merkez maddesinin Tadil Metni (Ortaklar tarafından imzalı ve kaşeli – 3 adet) (Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)
 6. Şirket yetkililerine ait yeni adres ve şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi ile Şirketin temsil ve ilzamı ile ilgili ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı)
 7. Şirket ortaklarının kimlik sureti
 8. Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli)

Limited Şirketlerde Tasfiyeye Giriş

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 
 2. Tasfiyeye giriş ve tasfiye memuru tayinine dair Noter onaylı Tasfiye Kararı, (Kararda, Tasfiye Memurunun yerleşim yeri adresi ve T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)(Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)
 3. Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye memuruna ait imza beyannamesi, (1 adet noter onaylı)
 4. Tasfiye Memuru veya Memurlarının kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile dışarıdan seçilen tasfiye memurları için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge, (Şirket Ortağı olmayan Tasfiye Memuru Beyanı)
 5. Tasfiye Bilançosu

Limited Şirketlerde Tasfiyeden Dönüş

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 
 2. Şirketin sermayesinin kaybedilmediğine dair mahkeme kararı (Aslı veya noter onaylı sureti) ya da Yeminli Mali Müşavir raporu
 3. Tasfiyeden dönüldüğüne dair ve ne şekilde temsil edileceğine dair Noter onaylı Tasfiyeden Dönüş Kararı 
 4. Şirket yetkilisi Tasfiye Memuru’nun dışında biri olacaksa imza beyannamesi (1 adet noter onaylı) ile yetkiliye ait Müdür Beyanı

Limited Şirketlerde Tasfiye Sonu Kapanış

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 
 2. Tasfiyenin bittiğine dair Noter onaylı Fesih Kararı (Ortakların T.C. Kimlik Numarası belirtilmelidir.)
 3. Ortaklar Genel kurulunca onaylanan son ve kesin bilanço,
 4. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi(Ek-5) (Her ortak için 1 adet)
 5. Şirketin şubeleri bulunması halinde, şube kayıtlarının kapatıldığına dair Ticaret Sicili Gazetesi suretleri,
 6. Tasfiye Sonu Beyanı (Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır)

Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 6 Ay sonra toplanabilir.

Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise “Saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır.” ifadesine yer verilmesi yeterlidir.

Ekli Dosyalar

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?