Haberler

Haber Arşivi için tıklayın

Nazilli Ticaret Odası Haftalık İhale Duyuruları

Duyurular

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında Nazilli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından aşağıdaki listede belirtilen İlçe Toplum Sağlığı Merkezlerinde İş Yeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetleri verilmektedir. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinden faydalanmak isteyen işyerlerinin ilgili Toplum Sağlığı Merkezleri Sorumlu Hekimlerine başvurmaları gerekmekte olup ;sunulan hizmelter konusunda ayrıntılı bilgi alabilirler.


Kapat

İş Yeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı
Avrupa Birliği'nde devlet yardımları politikası ile hem özel sektöre yatırım teşvikleri sağlanmakta, hem de getirdiği yasaklar ile rekabet ortamının korunması amaçlanmaktadır. Avrupa Komisyonu, 2005 yılında Lizbon Stratejisi kapsamında devlet yardımları politikasında kapsamlı bir reform çalışması başlatmıştır. Yapılan çalışma neticesinde Avrupa Birliği, zor durumdaki firmaların kurtarılması ve yeniden yapılandırılması için devlet yardımlarını devreye sokmuştur. Komisyon, Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine paralel olarak rekabetçi bir piyasanın devamlılığını sağlamak ve KOBİ'lerin rekabet gücünün arttırılması başta olmak üzere geniş ekonomik yararlarının bulunması sebebiyle bu tür yardımları desteklemektedir. Devlet yardımlarının modernleştirilmesi ve etkinliğinin arttırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından şirket kurtarma ve yeniden yapılandırma kapsamındaki desteklere ilişkin kurallar yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda KOBİ'lere yardımcı olması açısından yeniden yapılandırma desteğinin gereklilikleri kolaylaştırılmakta olup, söz konusu destek 18 ay ile sınırlı tutulmaktadır. Söz konusu düzenleme 01 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Düzenlemeye ait detaylı bilgi (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rescue_resctructuring_communication_en.pdf) adresinde yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur.


Kapat

AB Devlet Yardımları
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza ulaşan yazıda, Uluslararası Gıda, Makine Aletleri ve Yan Sanayi Fuarı’nın 13-16 Ağustos 2014 tarihlerinde, İran’ın Meşhed şehrindeki, Meşhed Uluslararası Fuarlar Merkezi’nde düzenleneceği bildirilmektedir. Fuara katılmak isteyen üyelerimiz, fuar ile ilgili bilgilere ve katılım koşullarına www.ifoodexpo.com web adresinden ulaşabilecektir. Üyelerimize duyurulur.


Kapat

İran Uluslararası Gıda, Makine Aletleri ve Yan Sanayi Fuarı
İlgi: (a) 18.06.2014 tarihli ve 0411-12134 sayılı yazımız. (b) Ekonomi Bakanlığı’nın 20.06.2014 tarihli ve 46473657/724 sayılı yazısı. 1. İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Irak’ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle, Irak’ta güvenlikli olmayan bölgelerde bulunan firmalarımızın, temsilcilerini ve yanlarında çalışan işçilerini tahliye ettikleri belirtilerek, bu kapsamda herhangi bir mağduriyete uğramamaları için önceden tedbir almak amacıyla güvenlikli olmayan bölgelerde halen bulunmakta olan firma temsilcileri ve işçilerine ait bilgilerin Dışişleri Bakanlığı’na iletilmek üzere Birliğimize gönderilmesinin gerektiği bildirilmiştir. ​ Dışişleri Bakanlığı Irak Kriz Masası tarafından yapılan 22 Haziran 2014 tarihli Basın Açıklamasında Musul, Kerkük, Selahaddin, Anbar, Diyala, Bağdat, Basra, Babil, Necef, Kerbela, Vasit, Meysan, Kadisiye, Musenna ve Dikar vilayetlerine ilişkin olarak daha önce yapılan seyahat uyarılarının geçerliliğini koruduğu belirtilmektedir. 1. Bu defa, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda, Irak’ta son dönemde yaşanan olayların ülkemize etkilerini en aza indirmek, gelişmeleri yakından izleyerek kamuoyunu düzenli bir biçimde bilgilendirmek ve etkin bir karar alma mekanizması oluşturmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı’nca yürütülen Irak Kriz Masası çalışmalarına Ekonomi Bakanlığı tarafından da katkı sağlandığı bildirilmektedir. Ekonomi Bakanlığınca gönderilen, Irak’ta yatırımı olan firmalarımız tarafından doldurulması istenen “Irak’taki Türk Personele İlişkin Bilgi Formu” sağ üst köşede yer almaktadır. 2. Diğer taraftan İrak’a yönelik ticari faaliyette bulunan firmalarımızın karşılaştıkları sorunların detaylıca tespit edilmesi ve ilgili mercilere ivedilikle aktarılması gerekmektedir. Bu itibarla, firmalarımızın ihracatlarında karşılaştıkları sorunlar, lojistik ve taşımacılık konusunda ortaya çıkan problemler, siparişlerin iptal edilip edilmediği (iptal olması durumunda yıllık siparişin ne kadarına tekabül ettiği bilgisi), mal bedellerinin tahsilindeki sorunlar, hangi ürünlerde ihracatın azaldığı, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kullanan firmalarımızın taahhütlerini gerçekleştirebilme durumları, hangi illerimizin/bölgelerimizin ne düzeyde etkilendiği ve benzeri hususlardaki bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 3. Bilgilerinizi, yukarıda 2. Maddede belirtilen “Bilgi Formu” ile 3. Maddede yer alan hususlarda edinilecek bilgilerin Dışişleri Bakanlığı Irak Kriz Masası ve Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere, Odamız veya doğrudan firmalarımız tarafından Birliğimize (E-posta: irak@tobb.org.tr , Faks: 0312 218 22 09) ivedilikle iletilmesinin teminini rica ederiz


Kapat

Irak Kriz Masası Çalışmaları
Tehlikeli madde taşımacılı ile ilgili Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yayınlanmış ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yayımlanan yönetmelikle, ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Ulaştırma Bakanlığına (Bölge Müdürlüklerine) başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir. Taşınmakta olan tehlikeli maddenin mevzuata uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınması hedeflenmektedir. Yönetmeliğin Geçici 4 ve 5 inci maddelerinde tehlikeli madde taşımacılığı yapan şahıs ve şirketlerden Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etme veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alma zorunluluğu 01.09.2014 tarihine kadar aranmayacaktır. Ancak bu tarihten sonra faaliyet belgesi olmayanların faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir. Şahıs veya şirketlerin yük taşımacılığı yapabilmesi için Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi alması zorunludur. Her hangi bir taşımacının Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alabilmesi için öncelikle C1, C2, K1, K2, L1, L2, R1, R2 yetki belgelerinden en az birisine sahip olması gereklidir. Yetki belgesine sahip olup, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre sadece taşımacılık faaliyetinde bulunanların Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alması zorunlu değildir. Örneğin a firması tehlikeli maddeyi üreticiden almakta ve maddeyi alana taşımaktadır. Tehlikeli maddenin yüklenmesi veya boşaltılmasında görev almamışlardır. Bu şekilde faaliyette bulunanların faaliyet belgesi alması zorunlu değildir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyen işletmeler dilekçe (Bakanlıkça temin edilmektedir) işletme unvanı, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti, unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, şahıs ise şahsın, şirkette ise temsile yetkili kişilerin adli sicil belgeleri ile birlikte Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Şahsa ya da şirkete ait aynı unvan adı altında faaliyette bulunan temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir. Başvuruda uygun bulunan taşımacılara 5 yıl geçerli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenecektir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin ücreti 500 (beşyüz) Türk Lirası’dır. Faaliyet Belgesinin yenilenmesinde, zayii veya faaliyet değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenmesinde bu ücretin %5’i alınır. Belge ücreti her yıl Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır. Bundan dolayı matbu dilekçede bulunan faaliyet konuları (dolduran, paketleyen, yükleyen v.s.) dikkatli seçilmelidir. Sonradan yapılacak bir değişiklik için tekrar ücret ödenecektir. Faaliyet belgesi almak için istenilen şartlardan birisini kaybeden (bazı maddelerden hüküm giyerek adli sicil kaydının olması, oda kaydının sonlanması gibi) taşımacılara durumun meydana geldiği tarihten itibaren 3 ay müsaade edilmektedir. Bu süreye rağmen eksikliklerini tamamlamayan işletmelerin faaliyeti durdurulur. Faaliyeti durdurulan işletme, kaybedilen şartı en geç 3 ay içerisinde sağlamazsa Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi iptal edilir. Yapılacak, inceleme ve denetimler sonucunda, başvuru evrakında yanıltıcı bilgi ve usulsüzlük yaptıklarının tespit edilmesi halinde Tehlikeli Madde Faaliyet Belgeleri iptal edilecektir.


Kapat

TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ
Odamız 1924 yılında kurulan bölgenin ilk meslek kuruluşlarından bir tanesidir...
Devamı ...

Video Galeri

Nazilli Ticaret Odası

Videoyu izle | Tüm Videolar
Üye Memnuniyeti Ölçüm Anketi'ni Doldurdunuz mu?
Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Bağlantılar