11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkındaki Kanun kapsamında; oda üyelerimizin birikmiş aidat borçlarını taksitle ödeme veya taksit yerine tek sefer ödemede %10 oranında indirim imkanı tanınmıştır. Bu imkandan yararlanmak için 30 Kasım 2014 tarihine kadar  Nazilli Ticaret Odası’na başvuru yapılması zorunludur. Aidat borçlarını Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) esas alınarak hesaplanmak suretiyle oluşacak tutar üzerinden ödeyen odamız üyelerinden faiz ve gecikme faizi tahsil edilmeyecektir. Oda üyelerimiz 30 Kasım 2014 tarihine kadar odamıza müracaat ederek aidat borçlarını 3’er aylık dönemler halinde ve 8 taksitte ödeyebileceklerdir. Taksitlendirme yapıldığı takdirde ilk taksitlerini 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Yine aidat borçlarını 31 Aralık 2014 tarihine kadar tek taksitte ödeyecek olan odamız üyelerinin ödeyecekleri tutardan %10 indirim yapılacaktır.

VERGİ KAYITLARI SİLİNDİĞİ HALDE ODA KAYITLARI DEVAM EDEN ÜYELER

Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde odamızdaki kayıtları devam eden üyelerimizin, vergi kayıtlarının silindiği tarihten sonra tahakkuk ettirilmiş aidat borçlarının tamamı silinecektir. Ancak vergi kaydının silindiği tarihten önceki dönemlere ait borcu bulunan üyelerimizin ilgili kanuna göre icraya verilmesi gerektiğinden, bu durumda olan oda üyelerimizin de odaya müracaat ederek MALİYE TERK tarihinden önceki borçlarını ödemeleri ve kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

İRTİBAT

0.256.313 16 78

Muhasebe (dahili 12)

Kapat

Haberler

Haber Arşivi için tıklayın

Nazilli Ticaret Odası Haftalık İhale Duyuruları

Duyurular

Yüsek Planlama Kurulu tarafından onaylanıp , 17/10/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’’nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda yer alan 2.2 numaralı ‘’Kooperatif Girişimciliği Eğitim Projesi’’ çalışması yapılarak , uygulamaya konulacaktır. ‘’ , 2.3 numaralı ‘’Kooperatif denetim ve yönetim kurulu üyelerine eğitim ve sertifikasyon zorunluluğu getirilecektir.’’ Ve 3.7 numaralı ‘’Kadınlarımızın girişimcilik kabiliyetlerinin arttırılması ve ekonomide bir aktör olarak yer almalarının sağlanması için kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri yönünde çalışmalarda bulunulacaktır. ‘’ faaliyetleri kapsamında ; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda kooperatiflerle ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülen müşterek çalışmalar sonucu ‘’Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı (KOOP-GEP) ‘’ hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce onaylanıp ‘’Yaygın Eğitim Programları’’ bölümünde ‘’Programlar ve FOET Kodları’’ altında ‘’Muhasebe ve Finansman’’ alanında yayınlanarak yurt genelinde uygulanmasına başlanılmıştır. Kooperatiflerin kuruluş ve işleyişine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirme yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirerek kooperatiflerin yönetiminde profesyonel anlayışın yerleştirilmesini amaçlayan bu Programdan ; kooperatif ortakları ile kooperatiflerde yönetici, denetçi veya personel olarak çalışmış ya da çalışmak isteyen ve en az ilkokul seviyesinde eğitimini tamamlamış olanlar yararlanabilecekleridir. KOO P-GEP eğitimlerine katılmak isteyenlerin , il veya ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu programın açılması için en az on iki başvuru gerektiğinden ,katılımcıların bu sayıyı sağladıktan sonra taleplerini beraberce Halk Eğitim Merkezlerine iletmeleri eğitiminlerin ivedilikle başlaması noktasında faydalı olacaktır.


Kapat

KOOP-GEP Eğitimleri
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında Nazilli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından aşağıdaki listede belirtilen İlçe Toplum Sağlığı Merkezlerinde İş Yeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetleri verilmektedir. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinden faydalanmak isteyen işyerlerinin ilgili Toplum Sağlığı Merkezleri Sorumlu Hekimlerine başvurmaları gerekmekte olup ;sunulan hizmelter konusunda ayrıntılı bilgi alabilirler.


Kapat

İş Yeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı
Avrupa Birliği'nde devlet yardımları politikası ile hem özel sektöre yatırım teşvikleri sağlanmakta, hem de getirdiği yasaklar ile rekabet ortamının korunması amaçlanmaktadır. Avrupa Komisyonu, 2005 yılında Lizbon Stratejisi kapsamında devlet yardımları politikasında kapsamlı bir reform çalışması başlatmıştır. Yapılan çalışma neticesinde Avrupa Birliği, zor durumdaki firmaların kurtarılması ve yeniden yapılandırılması için devlet yardımlarını devreye sokmuştur. Komisyon, Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine paralel olarak rekabetçi bir piyasanın devamlılığını sağlamak ve KOBİ'lerin rekabet gücünün arttırılması başta olmak üzere geniş ekonomik yararlarının bulunması sebebiyle bu tür yardımları desteklemektedir. Devlet yardımlarının modernleştirilmesi ve etkinliğinin arttırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından şirket kurtarma ve yeniden yapılandırma kapsamındaki desteklere ilişkin kurallar yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda KOBİ'lere yardımcı olması açısından yeniden yapılandırma desteğinin gereklilikleri kolaylaştırılmakta olup, söz konusu destek 18 ay ile sınırlı tutulmaktadır. Söz konusu düzenleme 01 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Düzenlemeye ait detaylı bilgi (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rescue_resctructuring_communication_en.pdf) adresinde yer almaktadır. Üyelerimize duyurulur.


Kapat

AB Devlet Yardımları
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza ulaşan yazıda, Uluslararası Gıda, Makine Aletleri ve Yan Sanayi Fuarı’nın 13-16 Ağustos 2014 tarihlerinde, İran’ın Meşhed şehrindeki, Meşhed Uluslararası Fuarlar Merkezi’nde düzenleneceği bildirilmektedir. Fuara katılmak isteyen üyelerimiz, fuar ile ilgili bilgilere ve katılım koşullarına www.ifoodexpo.com web adresinden ulaşabilecektir. Üyelerimize duyurulur.


Kapat

İran Uluslararası Gıda, Makine Aletleri ve Yan Sanayi Fuarı
İlgi: (a) 18.06.2014 tarihli ve 0411-12134 sayılı yazımız. (b) Ekonomi Bakanlığı’nın 20.06.2014 tarihli ve 46473657/724 sayılı yazısı. 1. İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Irak’ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle, Irak’ta güvenlikli olmayan bölgelerde bulunan firmalarımızın, temsilcilerini ve yanlarında çalışan işçilerini tahliye ettikleri belirtilerek, bu kapsamda herhangi bir mağduriyete uğramamaları için önceden tedbir almak amacıyla güvenlikli olmayan bölgelerde halen bulunmakta olan firma temsilcileri ve işçilerine ait bilgilerin Dışişleri Bakanlığı’na iletilmek üzere Birliğimize gönderilmesinin gerektiği bildirilmiştir. ​ Dışişleri Bakanlığı Irak Kriz Masası tarafından yapılan 22 Haziran 2014 tarihli Basın Açıklamasında Musul, Kerkük, Selahaddin, Anbar, Diyala, Bağdat, Basra, Babil, Necef, Kerbela, Vasit, Meysan, Kadisiye, Musenna ve Dikar vilayetlerine ilişkin olarak daha önce yapılan seyahat uyarılarının geçerliliğini koruduğu belirtilmektedir. 1. Bu defa, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda, Irak’ta son dönemde yaşanan olayların ülkemize etkilerini en aza indirmek, gelişmeleri yakından izleyerek kamuoyunu düzenli bir biçimde bilgilendirmek ve etkin bir karar alma mekanizması oluşturmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı’nca yürütülen Irak Kriz Masası çalışmalarına Ekonomi Bakanlığı tarafından da katkı sağlandığı bildirilmektedir. Ekonomi Bakanlığınca gönderilen, Irak’ta yatırımı olan firmalarımız tarafından doldurulması istenen “Irak’taki Türk Personele İlişkin Bilgi Formu” sağ üst köşede yer almaktadır. 2. Diğer taraftan İrak’a yönelik ticari faaliyette bulunan firmalarımızın karşılaştıkları sorunların detaylıca tespit edilmesi ve ilgili mercilere ivedilikle aktarılması gerekmektedir. Bu itibarla, firmalarımızın ihracatlarında karşılaştıkları sorunlar, lojistik ve taşımacılık konusunda ortaya çıkan problemler, siparişlerin iptal edilip edilmediği (iptal olması durumunda yıllık siparişin ne kadarına tekabül ettiği bilgisi), mal bedellerinin tahsilindeki sorunlar, hangi ürünlerde ihracatın azaldığı, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kullanan firmalarımızın taahhütlerini gerçekleştirebilme durumları, hangi illerimizin/bölgelerimizin ne düzeyde etkilendiği ve benzeri hususlardaki bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 3. Bilgilerinizi, yukarıda 2. Maddede belirtilen “Bilgi Formu” ile 3. Maddede yer alan hususlarda edinilecek bilgilerin Dışişleri Bakanlığı Irak Kriz Masası ve Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere, Odamız veya doğrudan firmalarımız tarafından Birliğimize (E-posta: irak@tobb.org.tr , Faks: 0312 218 22 09) ivedilikle iletilmesinin teminini rica ederiz


Kapat

Irak Kriz Masası Çalışmaları
Odamız 1924 yılında kurulan bölgenin ilk meslek kuruluşlarından bir tanesidir...
Devamı ...

Video Galeri

NAZİLLİ TİCARET ODASI YENİ HİZMET KOMPLEKSİ

Videoyu izle | Tüm Videolar
Üye Memnuniyeti Ölçüm Anketi'ni Doldurdunuz mu?
Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek için belli başlı bir vasıtadır.

Bağlantılar