Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine Dair Yönetmelik

Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine Dair Yönetmelik

26 Ocak 2023 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 32085
YÖNETMELİK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:BİYOKÜTLE ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜMBaşlangıç HükümleriAmaç ve kapsamMADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, biyokütle enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına yönelik başvuruların teknik değerlendirmesinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.DayanakMADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.Tanımlar ve kısaltmalarMADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,b) BES: Biyokütle kaynakları kullanılan elektrik enerjisi üretim santralini,c) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi: Birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisini, birleşik elektrik üretim tesisini, destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisini ve birlikte yakmalı elektrik üretim tesisini,ç) Biyokütle: İthal edilmemek kaydıyla; belediye atıklarının (çöp gazı dâhil) yanı sıra bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıkları, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurlarını,d) Biyometanizasyon teknolojisi: Biyokütle kaynağının organik kısımlarının oksijensiz ortamda anaerobik mikroorganizmalarla ayrışması sırasında meydana gelen çok aşamalı biyokimyasal reaksiyonlar sonucunda elde edilen gaz bileşiminin yakılmasıyla elektrik üretilen teknolojileri,e) BKA: BES’lerde kullanılan ve kullanılması planlanan atık, ürün, yan ürün, artık formundaki hammaddenin sağlandığı Biyokütle Kaynak Alanını,f) BKT: BES’lerde kullanılan ve kullanılması planlanan atık, ürün, yan ürün, artık formundaki hammaddeyi belli bir noktada teslim eden Biyokütle Kaynak Tedarikçisini,g) ÇŞİDB: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,ğ) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,h) Genel Müdürlük: Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,ı) LÜY: 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğini,i) Önlisans: Elektrik üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişilere, üretim tesisi yatırımlarına başlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için verilen belirli süreli izni,j) Santral sahası: BES’lerde kullanılan her türlü mekanik, elektro-mekanik, elektriksel aksamı, yapıyı ve inşaatı içeren sahayı,k) Şebeke işletmecisi: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü, elektrik dağıtım şirketlerini veya dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesi tüzel kişiyi,l) Termal bertaraf teknolojisi: Biyokütle kaynağının oksitlenme yoluyla yakılması, gazlaştırma, piroliz, plazma ve benzeri termal işlemlere tabi tutularak elektrik üretilmesini sağlayan teknoloji türlerini,m) TOB: Tarım ve Orman Bakanlığını,n) UTM koordinatı: “Universal Transversal Mercator” izdüşümünde altı derecelik dilim esasına göre verilen koordinatı (ED50 Datum),o) Üretim lisansı: Elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen tüzel kişiye EPDK tarafından verilen izin belgesini,ifade eder.İKİNCİ BÖLÜMBiyokütle Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi BaşvurularınınTeknik DeğerlendirmesiBaşvuruların teknik değerlendirmesiMADDE 4- (1) Biyokütle kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinin kurulmasına yönelik başvurular ile kurulu güç değişikliği, modernizasyon, yenileme yatırımları ve kullanılan/kullanılması planlanan biyokütle kaynak türlerine ilişkin tadil başvurularının teknik değerlendirmesinin yapılabilmesi için EK-1’de yer alan ve başvuru sahibi tarafından düzenlenen bilgi ve belgelerin tamamı; önlisans veya üretim lisansı başvuruları için EPDK tarafından, LÜY kapsamında yapılan lisanssız üretim başvuruları için ilgili şebeke işletmecisi tarafından kontrolleri yapılarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Başvuruların teknik değerlendirmesi Genel Müdürlük evrak kayıt tarihi ve sayısına göre yapılır.(2) Genel Müdürlüğe gönderilen bilgi ve belgelerde aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi halinde başvurunun teknik değerlendirmesi uygun bulunmaz ve bu durum ilgisine göre EPDK veya ilgili şebeke işletmecisine bildirilir:a) EK-1’de yer alan ve başvuru sahibi tarafından düzenlenmiş olan bilgi ve belgelerden eksik, hatalı ve/veya belirtildiği şekilde düzenlenmemiş olduğu tespit edilen uygunsuzlukların EPDK veya ilgili şebeke işletmecisi tarafından kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde giderilerek ilgili kurumlara tekrar başvuru yapılmamış olması.b) BKA ve/veya BKT’lerden temin edileceği beyan edilen biyokütle kaynaklarının ve tedarik miktarlarının teknik değerlendirmesi uygun bulunmuş başka bir başvuru için kullanılıyor olması.c) BKA ve/veya BKT’lerden temin edileceği beyan edilen biyokütle kaynaklarının ve tedarik miktarlarının bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce önlisans veya üretim lisansı düzenlenmiş BES’ler veya LÜY kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almış BES’ler tarafından kullanılıyor olması.ç) Başvuruda belirtilen elektriksel kurulu güç değerinin, EK-2’de yer alan ilgili hesaplama yöntemi ve teknik değerlendirmesi uygun bulunan başka bir başvurunun kullanımında olmayan biyokütle miktarları ile hesaplanan elektriksel kurulu güç değerinin ± %15 (yüzde on beş) aralığının dışında olması.(3) Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen usul ve esaslara göre teknik değerlendirmesi uygun bulunan başvurular için düzenlenen ve EK-1’de yer alan Biyokütle Kaynak Alanları ve Biyokütle Kaynak Tedarikçileri Bilgileri tablolarının bulunduğu uygunluk yazısı ilgisine göre EPDK veya ilgili şebeke işletmecisine gönderilir. LÜY kapsamında yapılan ve Genel Müdürlük tarafından uygun bulunan başvuruya ait Biyokütle Kaynak Alanları ve Biyokütle Kaynak Tedarikçileri Bilgileri ilgili şebeke işletmecisi tarafından gönderilen bağlantı anlaşmasına çağrı mektubuna ek yapılır.(4) Genel Müdürlük tarafından uygun bulunarak EPDK veya ilgili şebeke işletmecisine bildirilen herhangi bir başvurunun sona erdirilmesi, başvurudan vazgeçilmesi veya bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun iptal edilmesi halinde ilgili başvuruların BKA ve/veya BKT’lerindeki biyokütle kaynakları ve tedarik miktarları Genel Müdürlük tarafından başka bir başvuru için kullandırılabilir.(5) BES’ler tarafından kullanılacağı belirtilen BKA ve/veya BKT’lerdeki herhangi bir biyokütle kaynağının elektrik üretmek üzere teslim alınmadığının EPDK veya ilgili şebeke işletmecisine bildirilmesi halinde, söz konusu durum EPDK veya ilgili şebeke işletmecisi tarafından Genel Müdürlüğe iletilir. Teslim alınmayan ilgili biyokütle kaynağı talep edilmesi halinde Genel Müdürlük tarafından başka bir başvuruya kullandırılabilir.(6) Genel Müdürlük tarafından uygun bulunan başvurulara ait EK-1’de yer alan tesis bilgi formundaki güç bilgileri, biyokütle kaynak türü bilgileri, teknoloji türü, BKA ve/veya BKT’lerdeki biyokütle kaynakları ve tedarik miktarı bilgilerinden herhangi birinde değişiklik yapılmasının talep edilmesi halinde başvurunun teknik değerlendirmesi yeniden yapılır. Bu bilgilerin dışında kalan hususlarda yapılacak değişiklikler için teknik değerlendirme yapılmaz, ancak EK-1 kapsamında sunulan bilgilerin tamamı güncellenerek ilgisine göre EPDK veya ilgili şebeke işletmecisi tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.(7) Genel Müdürlük tarafından teknik değerlendirmesi uygun bulunan tesislere istinaden alınan her türlü kararlar, EPDK veya ilgili şebeke işletmecisi tarafından karar tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.(8) Biyokütle enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisi kurulmasına yönelik yapılan başvuruların teknik değerlendirmesi ile ilgili diğer hususlar Genel Müdürlük tarafından hazırlanan ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulan usul ve esaslar ile belirlenir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerÖnlisans veya üretim lisansı düzenlenmiş BES’ler ile LÜY kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almış BES’lerin bildirimiGEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce önlisans veya üretim lisansı düzenlenmiş BES’ler, yardımcı kaynağı biyokütle olacak şekilde yapılan Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisi başvuruları ve LÜY kapsamında bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu almış ve süreçleri devam eden BES’ler için EK-1’de yer alan bilgi ve belgelerin tamamı bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 (doksan) gün içerisinde ilgisine göre EPDK veya ilgili şebeke işletmecisi tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir. (2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında belirtilen durumları haiz tüm BES’lere ait bilgi ve belgelerin Genel Müdürlüğe gönderilmesi işlemi tamamlanmadan yeni başvuruların teknik değerlendirmesi yapılmaz.YürürlükMADDE 5- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 6- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?