İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7433)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7433)

Mevzuat: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 7433)
Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 29 Temmuz 2023 Tarihli ve 32263 Sayılı Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/29.07.2023
Özet:   Bu yönetmelik ile; 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/7/2023” ibaresi “31/7/2024” şeklinde değiştirilmiştir.   Aynı Yönetmeliğin eki (EK-2)’de yer alan “GAYRISIHHİ MÜESSESELER LİSTESİ’nin “C) ÜÇÜNCÜ SINIF GAYRISIHHİ MÜESSESELER” kısmındaki “1- ENERJİ SANAYİİ” bölümünün (1.2) maddesi ile alt maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:   “1.2- Elektrik enerjisi ile çalışan araçların elektrik ihtiyacını temin edebilmeleri için yetkili idarece uygun görülecek ve imar planında “elektrikli araç şarj istasyonu alanı” olarak ayrılmış parsellerde kurulacak müstakil elektrikli araç şarj istasyonları ile diğer iş yerlerinde ve toplu yapılarda kurularak faaliyette bulunacak elektrikli araç şarj istasyonları, 1.2.1- Müstakil elektrikli araç şarj istasyonlarına bu Yönetmelik gereğince işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. 1.2.2- Müstakil elektrikli araç şarj istasyonları dışında, diğer iş yerlerinde ve toplu yapılarda kurularak faaliyette bulunacak elektrikli araç şarj istasyonları için bu Yönetmeliğin eki ÖRNEK 9’da yer alan forma uygun şekilde doldurularak yapılacak başvurular sonucu yetkili idarelerce yer seçimi ve faaliyet izin belgesi, bu Yönetmeliğin eki ÖRNEK 10’da yer alan yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenir. Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi düzenlenen istasyonlar için ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmez. Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi müracaatı sırasında bu Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeler dışında başka herhangi bir belge istenemez ve başvuru formundaki beyana göre belge işlemleri sonuçlandırılır. 1.2.3- Elektrikli araç şarj istasyonlarına işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile yer seçimi ve faaliyet izin belgesi büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir. 1.2.4- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile işletilen müstakil elektrikli araç şarj istasyonları bünyesinde sair faaliyet konuları ve yapı elemanları (idari bina, tuvalet, market, çay ocağı, mescit, büfe, kafe, kafeterya, oto elektrik, lastikçi, yıkama yağlama vb.) bulunabilir. 1.2.5- Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi için araç şarj istasyonu alanı ve istasyon nedeniyle faydalanılan alanlar toplamı olacak şekilde her metrekare için büyükşehirlerde 50.-TL, diğer yerlerde 25.-TL üzerinden ücret alınır. Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu alt maddede belirtilen ücret dışında, istasyonlar için herhangi bir ücret veya bedel alınamaz. 1.2.6. Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi verilmesiyle ilgili bu madde ve alt maddelerinde yer almayan hususlarda bu Yönetmelikte işyeri açma ve çalışma ruhsatıyla ilgili hükümler uygulanır.”   Aynı Yönetmeliğe (Örnek 8)’den sonra gelmek üzere bu yönetmeliğin ekinde yer alan ÖRNEK 9 (Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yer Seçimi ve Faaliyet İzin Belgesi Başvuru/Beyan Formu) ve ÖRNEK 10 (Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yer Seçimi ve Faaliyet İzin Belgesi) eklenmiştir.   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230729-28.pdf
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?