Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Ocak 2023 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 32087
YÖNETMELİK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “ile biodizeli” ibaresi “, biodizel ile sürdürülebilir havacılık yakıtını” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.“gg) Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF): Fosil olmayan kaynaklardan üretilen, hava taşıtlarında değişikliğe ihtiyaç olmaksızın jet yakıtı ile harmanlanarak kullanılabilen ve ilgili taraflarca belirlenen sürdürülebilirlik kriterlerine sahip ulusal veya uluslararası standartlara uygun akaryakıtı,”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“Kurum sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde kullanılan hammadde, üretim teknolojisi veya sürdürülebilirlik kriterlerine ilişkin ilave düzenleme yapabilir.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Biodizel ve etanolün harmanlama işlemi rafinerici ve dağıtıcı, metil tersiyer bütil eterin harmanlama işlemi sadece rafinerici, sürdürülebilir havacılık yakıtının harmanlama işlemi rafinerici ve ihrakiye teslimi  lisansı sahipleri tarafından yapılabilir. Harmanlama ve karıştırma yapılan akaryakıtın piyasaya sunumunda, ulusal markerin gerektiği şart ve seviyede bulunması zorunludur.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“MADDE 9- Biodizel, sürdürülebilir havacılık yakıtı, HVO motorin ve sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilenler ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde atıktan üretilenler hariç, akaryakıt üretimi sadece rafinerici lisansı sahipleri tarafından yapılır.”
MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
Türkçe
Sohbete Başla
1
Yardım lazım mı?
Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz?